vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 431 Dodatno pojasnilo 900-0004/2021 - 375 Sistemsko urejanje izpostavljenih ekoloških otokov


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Prosim za dodatno pojasnilo, do kdaj bo zadeva z urejanjem ekološkega otoka v KS Šmihel – križišče Šmihelske ulice in Ob Težki vodi urejena, saj je od odgovora Komunale, da je smiselno vzpostaviti ograditev tega prostora, preteklo že pol leta. Ali bo otok urejen do konca leta 2021 in ali so bili v tem času že urejeni kakšni drugi ekološki otoki na izpostavljenih lokacijah in na kakšen način? MONM naj v sodelovanju s Komunalo v najkrajšem času sistemsko pristopi k urejanju izpostavljenih lokacij in zato nameni več sredstev, če je potrebno.

Odgovor

V letošnjem letu je bil z ograjo ograjen ekološki otok na lokaciji Dolenje Kamence. V prihodnje bomo poizkušali zagotoviti čim več takšnih otokov. Posredujemo tudi odgovor vodje Sektorja splošne komunale Simona Štuklja, Komunala Novo mesto d.o.o.: »Sredstva, ki so bila v letošnjem proračunu namenjena za urejanje odjemnih mest so že v celoti porabljena. Se pa strinjamo, da se v prihodnjih letih prednostno pristopi k urejanju t.i. izpostavljenih lokacij.«

 

 

Pripravili:

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

Pia Svilan

vodja Oddelka za premoženjske zadeve                                                                                                                    

po pooblastilu št. 1000-7/2019-57 z dne 27. 9. 2021

 

 

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                            dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam