vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-135 Pravilnik o spominskih obeležjih v Mestni občini Novo mesto Novo mesto in imenovanje Komisije za spominska obeležja


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Vprašanje, ali je župan sprejel pravilnik, s katerim bi se določila pravila in postopki spominskega obeleževanja na javnih prostorih v občini ter imenovanje Komisije za spominska obeležja. Svetnica je zastavila vprašanje, ker sprejem pravilnika in imenovanje komisije vpliva na izvedbo projekta Pozabljena polovica, ki ga vodijo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Društvo Est=etika in Založba Goga. S projektom želijo opozoriti na pomembne ženske v novomeški občini, ki so pomembno vplivale na razvoj posameznih znanstvenih panog, umetnosti in družbenega življenja nasploh na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Projekt tematizira širši družbeni kontekst: postavljanje obeležij v javni prostor, dodaja nove sprehajalne poti, ki spodbujajo trajnostno mobilnost, dodaja nove tematske poti, ki vključujejo prezrte, a pomembne ženske Novega mesta. Zato je sprejetje takšnega pravilnika in komisije nujno potrebno.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto bo v kratkem v Dolenjskem uradnem listu in na spletnih straneh občine objavila Pravilnik o spominskih obeležjih v Mestni občini Novo mesto. Na podlagi objavljenega pravilnika, bo župan imenoval Komisijo za spominska obeležja. 

 

Pripravila:

Mag. Sandra Boršić,

podsekretar

                                                                                                          Mag. Gregor MACEDONI,

Meta Retar,                                                                                                        župan

vodja Kabineta župana

Nazaj na seznam