Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
11. 07. 2019 9001-6/2019-136 Predstavitev Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel v KS Šmihel Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-135 Pravilnik o spominskih obeležjih v Mestni občini Novo mesto Novo mesto in imenovanje Komisije za spominska obeležja Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 104 Imenovanje posvetovalnega telesa Svet za migracije Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 80 Imenovanje delovne skupine za pripravo strateškega načrta vpeljave programov v staro mestno jedro Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 79 Ureditev prometno - infrastrukturne situacije in drugi ukrepi za dvig kakovosti življenja prebivalcev na območju Šmihela Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 78 Pobuda za dodatna pojasnila k Pobudi občini da občanom sofinancira kastracije in sterilizacije zapuščenih mačk neposredno z javnim pozivom - dopolnitev svetniškega odgovora št. 9001-2/2019 - 48 Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 48 Pobuda občini da občanom sofinancira kastracije in sterilizacije zapuščenih mačk neposredno z javnim pozivom Maja Žunič Fabjančič Direktorica občinske uprave
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 47 Kakovost zraka v Novem mestu Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-35 Pobuda za dodatna pojasnila k podani pobudi iz 2. seje Občinskega sveta glede vzpostavitve sistema za lažje spremljanje poteka in razprav sej občinskega sveta, ki so javnosti dostopne na spletni strani MO NM v zapisnikih in zvočnih posnetki Maja Žunič Fabjančič Urad za finance in splošne zadeve
31. 01. 2019 9001-1/2019-34 Stanovanjski program za mlade Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-33 Vprašanje, kako bo rešen kolesarski promet iz soseske Šmihel v smeri centra Novega mesta Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-17 Vzpostavitev sistema za lažje spremljanje poteka in razprav sej Občinskega sveta, ki so javnosti dostopne na spletni strani Mestne občine Novo mesto v zapisnikih in zvočnih zapisih Maja Žunič Fabjančič Urad za finance in splošne zadeve