vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-43 Prestavitev spomenika NOB v Bučni vasi


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kdaj bo prestavljen spomenik NOB v Bučni vasi v Novem mestu, ki ga je iz stebra oblikoval J. Plečnik? Po znanih podatkih je prestavitev spomenika usklajena z Zavodom za ohranjanje kulturne dediščine, MO NM in Združenjem borcev za vrednote vrednost NOB Novo mesto.

Odgovor

Spomenik NOB v Bučni vasi je v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (DUL 30/2016 z dne 16.5.2016) razglašen kot posamezni spomenik z EŠD 8707, za katerega velja splošni varstveni režim za vplivno območje z določilom, da je zaradi izgradnje nove ceste možna prestavitev na novo lokacijo v bližini obstoječe v skladu s pogoji pristojne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.

Na podlagi določil Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1); (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 90/12, 11/13 in 32/16); je Občinska uprava Mestne občina Novo mesto v januarju 2023 pripravila elaborat in osnutek prestavitve spomenika NOB v Bučni vasi v dveh variantah in ga poslala na pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine za namen pridobitve kulturno varstvenih pogojev.

Kulturno varstvene pogoje je Mestna občina Novo mesto prejela v začetku marca 2023. Občinska uprava trenutno pripravlja načrt prestavitve spomenika, za katerega mora od pristojnega zavoda pridobiti še kulturno varstveno soglasje. Po pridobitvi soglasja je predviden izbor izvajalca prestavitve in sama prestavitev z ureditvijo okolice spomenika. Po časovnici naj bi bila prestavitev opravljena do polletja leta 2023.

 

                          Pripravil:                                                                                 

                          Igor Merlin

                          višji svetovalec

 

                          Mojca Tavčar

                          vodja Oddelka za okolje in prostor

 

                          dr. Iztok Kovačič                                                              dr. Jana Bolta Saje

                          vodja Urada za prostor in razvoj                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam