vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2022 - 507 Koliko je znašal nakup hiše na lokaciji Ljubljanska cesta 1, Novo mesto?


Datum: 26. 05. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Prosim za točno informacijo koliko je znašal nakup objekta na naslovu Ljubljanska cesta 1 v Novem mestu in zakaj ni občina že v prvem javnem razpisu za prodajo te stavbe izkoristila predkupno pravico, ko je bila cena nižja od nakupne?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je nepremičnino na naslovu Ljubljanska cesta 1, Novo mesto (posamezne dele stavbe s pripadajočo solastnino na skupnih delih), ki se je prodajala skupaj z nepremičninami katastrska občina Novo mesto 1456 parcela 1301/2, 1301/5, 1302, 1303/1, 1317/4, 1301/4, kupila za kupnino v višini 411.900,00 EUR.

Ministrstvo za infrastrukturo je pri prodaji nepremičnega premoženja uporabilo metodo javnega zbiranja ponudb in določilo izklicno ceno, ki je znašala 369.900,00 EUR. Kupnina v višini 411.900,00 EUR, ki je bila določena v ponudbi za prodajo nepremičnin, predstavlja najvišjo prejeto odkupno ceno v postopku javnega zbiranja ponudb in slednja je bila posredovana predkupni upravičenki Mestni občini Novo mesto s ponudbo za prodajo nepremičnin.

Predkupna pravica se v predhodnem javnem razpisu ni uveljavljala, ker interesa po nakupu predmetnega nepremičnega premoženja takrat ni bilo. Občina premoženje pridobiva samo v obsegu, za katerega se v trenutku pridobivanja presodi, da je potrebno za izpolnjevanje nalog občine, brez nepotrebnih zalog.

 

Pripravila:

 

Tina Hadžič

višja svetovalka za premoženjske zadeve

 

 

                                                                                                            dr. Jana Bolta Saje

                                                                                                  v.d direktorice občinske uprave

Nazaj na seznam