vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2022 - 506 Nov potek kolesarske steze ob Levičnikovi cesti do križišča v Žabji vasi


Datum: 26. 05. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Prosim za natančne podatke o stroških izvedbe tega po moje nesmiselnega projekta. Izvedba 7m nasipa za nov potek kolesarske steze ob Levičnikovi cesti in s tem povezani stroški, je močno vprašljiva kot javni interes. Vidimo namreč, da se obstoječa kolesarska steza že priključuje na Kandijsko cesto ob hotelu Belokranjec in bi bilo enostavneje in ceneje povezati križišče Žabja vas s kolesarsko stezo s priključkom pri hotelu Belokranjec. Menim, da gre za vprašljivo upravičenost porabe javnih sredstev in neustrezno rabo javnega denarja. Križišče čaka rekonstrukcija po izgradnji 3. razvojne osi, ki ga bo izvedla in financirala država in bi lahko zadevo izvedli takrat. Prosim za natančne podatke o stroških pri izvedbi te investicije, ki naj vključujejo izdelavo projektne dokumentacije, nakup zemljišč in pogodbeni znesek izvajalca (z vsemi aneksi).

Odgovor

Za rekonstrukcija križišča v Žabji vasi je bila izdelana projektna dokumentacija že leta 1016. V sklopu projekta je predvidena ureditev klasičnega štirikrakega semaforiziranega križišča z razvrstilnimi pasovi za posamezne smeri vožnje, površine za pešce in kolesarje in rekonstrukcija ter novogradnja vseh komunalnih vodov.

Za rekonstrukcijo križišča, katere naročnik je DRSI, Mestna občina pa sofinancer in je predvidena po izgradnji 3. razvojne osi, je bil že januarja 2018 sklenjen sporazum o sofinanciranju.

Leta 2019 je bila zgrajena mešana površina za kolesarje in pešce, tako imenovana večnamenska pot ob Levičnikovi cesti, ki se projektno priključuje na omenjeno križišče.

Ker se je gradnja 3. razvojne osi in s tem tudi rekonstrukcija križišča časovno zelo zamaknila, smo se skupaj z Direkcijo odločili, da pristopimo k podpisu aneksa k Sporazumu o sofinanciranju in s tem omogočimo varno vodenje pešcev in kolesarjev od zgrajene večnamenske poti ob Levičnikovi cesti, do priključka zbirne mestne krajevne ceste ob regionalni cesti, kjer so na enem delu že izgrajeni pločniki, kolesarji pa varno spuščeni na cesto.

V sklopu izgradnje kolesarskih in peš površin ob Belokranjskem križišču v Žabji vasi so že narejena preddela za izgradnjo ceste – nasip, prestavljeni so komunalni vodi, obnovljena je cestna razsvetljava.

Stroški projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije celotnega križišča po Sporazumu znašajo 95.829,39 EUR (DRSI 62,57 %, MONM 37,43 %), stroški nakupov zemljišč in pravic razpolaganja z zemljišči pa 1.219.296,43 EUR. (DRSI 83,04%, MONM 16,96%). Naročnik projektov in vseh aktivnosti, vezanih na odkupe zemljišč, je DRSI, vlaganja pa se bodo upoštevala pri obračunu gradbenih del ob izgradnji 2. faze križišča skladno s razdelitvijo določeno s sporazumom.

Skupna pogodbena vrednost kolesarskih in peš površin tako imenovane prve faze izgradnje križišča  je 399.340,20 EUR, od katere po sporazumu financira naročnik DRSI 259.810,47 EUR, MONM pa 139.340,20 EUR.

 

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                           v. d. direktorice

 

 

 

 

Nazaj na seznam