vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2022 - 505 Število zaposlenih, absentizem in zadovoljstvo zaposlenih na OU MO NM


Datum: 26. 05. 2022
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kakšna je stopnja absentizma in fluktuacije v občinski upravi (primerjava leto pred prevzemom županovanja in leto 2021)in ali se meri organizacijska klima (primerjava leto pred prevzemom županovanja in leto 2021) oz. na kakšen način se ugotavlja zadovoljstvo ali motivacija zaposlenih na delovnem mestu in kaj iz letnih razgovorov zaposlenih je izpostavljeno kot nezadovoljstvo in kaj od predlogov zaposlenih do sedaj je bilo realizirano? Št. zaposlenih na dan 15.3. (primerjava leto pred prevzemom županovanja in leto 2021), koliko od zaposlenih občinske uprave MONM je bilo premeščenih v SOU vse od njene ustanovitve prikazano po letih ter primerjava zaposlenih v navedenih letih v OU MONM. Notranje informacije nam namreč podajajo grozljive zgodbe od zastraševanja zaposlenih, žaljenja zaposlenih, kričanja na zaposlene ter mobinga in zaničevanja s strani župana, nekdanje direktorice Vide Č. Špelič in podžupanje Sare Draškovič. Zaposleni se namreč uradno tega ne upajo povedati, saj se bojijo za svoje službe in maščevanje vodilnih na občini (kar je njihova značilnost). Zato odhajajo na bolniške, stopnja učinkovitosti občinske uprave je izredno majhna in najslabša do sedaj od ustanovitve občine.    

 

               

Odgovor

V Občinski upravi Mestne občine Novo mesto je bilo na dan 15. 3. 2014 zaposlenih 95 uslužbencev, na dan 15. 3. 2021 99 uslužbencev.  Iz navedenega izhaja, da se število zaposlenih v času mandata župana mag. Gregorja Macedonija ni bistveno povečalo. Je pa potrebno omeniti, da se je v primerjavi z mandati pred letom 2014, v času županovanja sedanjega župana, povečalo število projektov in investicij, ki zahtevajo večje število zaposlenih z ustrezno strokovno izobrazbo tako za pripravo vse potrebne dokumentacije kot za nadzor nad izvedbo posameznih projektov. Mestna občina Novo mesto je namreč zelo aktivna pri črpanju evropskih sredstev, za kar je bila vzpostavljena tudi pisarna za razvojne projekte z uslužbenci, ki ves čas spremljajo razpise za pridobitev sredstev in sofinanciranje.

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljevanju: SOU OD) je bila ustanovljena z namenom skupnega opravljanja nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa ter ostalih nalog, katere so občine ustanoviteljice prenesle v SOU OD. Iz navedenega razloga smo zaradi zagotovitve zadostnega kadra iz občinske uprave premestili uslužbence predvsem na področju premoženjskih zadev, pravne službe, prometa in mobilnosti, in sicer v letu 2020 je bilo premeščenih 6 oseb, v letu 2021 1 in v letu 2022 2 osebi.

Na občini se zavedamo, da je zadovoljstvo zaposlenih prvi pogoj za uspešno opravljeno delo, zato se poslužujemo različnih metod za motivacijo. Vedno najdemo možnost, da se s sodelavci pogovorimo, čemur so nenazadnje namenjeni tudi letni razgovori. Kadar zaznamo preobremenjenost, posamezne situacije rešujemo s pogovori na dnevni ravni. Zaposleni pri delu večinoma izpostavljajo potrebe po še boljši delovni opremi (stoli, posebne mize), dodatnih izobraževanjih, pretoku informacij in povezovanju med oddelki in uradi. Občinska uprava si prizadeva za vpeljavo sprememb, po katerih zaposleni izražajo potrebe, ter jih vzpodbuja, da predlagajo, kako lahko tudi sami pripomorejo k izboljšanju poteka delovnega procesa in delovne klime. Večkrat letno so organizirana skupinska izobraževanja iz različnih strokovnih področij in zdravja pri delu. Prav tako se z namenom boljšega pretoka informacij izvajajo tedenski kolegiji direktorice z vodji uradov, ki informacije prenesejo sodelavcem. Z namenom identifikacije potreb zaposlenih so v načrtu pogostejši pogovori vodij z zaposlenimi.

Delovno klimo na občinski upravi kljub vsem obremenitvam ocenjujemo kot  pozitivno, k čemur pripomorejo tudi zaposlitve novih sodelavcev, ki s svojo strokovnostjo in proaktivnim pristopom predstavljajo dodano vrednost in spodbujajo boljše sodelovanje vseh zaposlenih.

Kar se tiče konkretno navedenega razloga za bolniške odsotnosti v vprašanju svetnika, pojasnjujemo, da med zaposlenimi ni zaznati, da bi do bolniških odsotnosti prihajalo zaradi izvajanja kakršnegakoli zastraševanja ali žaljenja ter mobinga s strani navedenih oseb. Za primerjavo pojasnjujemo, da je bilo v letu 2014 skupaj 9.472 ur bolniških odsotnosti, (skupni letni fond ur je bil 2088 na osebo). V letu 2021 je bilo skupaj 19.935 ur bolniških odsotnosti, (skupni letni fond ur je bil prav tako 2088 na osebo).

V zadnjih letih s primerjavo s prej je sicer obseg bolniških odsotnosti večji, vendar je bil razlog za porast v letu 2021 predvsem epidemija COVID-19. Potrebno se je seveda tudi zavedati, da je koronski čas povzročil svojo težo, kar se je manifestiralo tudi v bolniških odsotnostih. Iz drugih razlogov se odsotnosti statistično niso povečale. Večji del bolniških odsotnosti so bile fiziološke narave ter zaradi nege in varstva družinskih članov, predvsem otrok.

 

Pripravili:

 

Meta Retar

vodja Urada za družbene dejavnosti

 

Vanja LAKNER                                                                                  

vodja Urada za finance in splošne zadeve                                                                                                     

 

 

dr.Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 dr. Jana Bolta Saje

                                                                                                        v.d. direktorice

Nazaj na seznam