vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 493 Prehoda za pešce na koncu Trdinove ulice


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Dajem pobudo za vris prehoda za pešce na koncu Trdinove ulice pri Revozovem parkirišču. Prav tako vris obvezne smeri vožnje s tega parkirišča po glavni Trdinovi ulici. Predvsem gre za nelokalne voznike iz tovarne Revoz, ki naj vozijo po glavnih ulicah in ne stranskih.

Odgovor

Pri obravnavi pobude za umestitev  prehoda za pešce in postavitve vertikalne prometne signalizacije za označitev obvezne smeri vožnje je potrebno upoštevati pogoje za umestitev prehoda za pešce v nesemaforiziranem križišču. Ureditev prehoda je odvisna od celotne ureditve križišča in peš površin v vplivnem območju križišča.  Prehodi za pešce v območju križišč se ne označujejo s predpisanimi prometnimi znaki, označi se samo s horizontalno prometno signalizacijo. V kolikor je iz varnostnih razlogov potrebno, se v neposredni bližini izvede tudi ukrepe za umirjanje prometa.

Osvetlitev prehoda za pešce s cestno razsvetljavo in dodatna osvetlitev prehoda za pešce morata biti izvedena v skladu s Priročnikom za cestno razsvetljavo v območju prehodov za pešce in/ali kolesarje.

Ob prehodu za pešce mora biti ob vozišču na obeh straneh prehoda za pešce zagotovljena zadostna čakalna površina za pešce, ki želijo prečkati vozišče. Čakalna površina mora biti povezana s pločnikom do mesta, kjer pešec zapusti območje cestišča. Dimenzije čakalne površine so določene glede na pričakovano kapaciteto pešcev.

Prehodi za invalidski voziček se oblikujejo s klančino minimalne širine 1,0 m in z nagibom klančine do 12,0 %, ki se jo neposredno priključi na niveleto pločnika ali roba ceste.

Robnik na meji s cesto mora biti visok najmanj 12 cm. Na prehodih za pešce predvidimo robnike v nivoju vozišča.

Če na ulici ni označenih prehodov za pešce, je pešcem dovoljeno prečkanje kjerkoli, (oziroma vsaj 100 m stran od najbližjega prehoda), če ni neprekinjene ločilne črte ali ločilnega otoka. Pešci se sicer počutijo manj varne in so zato bolj previdni, na vedenje voznikov pa to nima bistvenega vpliva. Priporočljivi so ukrepi za umirjanje prometa.

Obstoječe stanje križišča sestavljajo tri kategorizirane in ena nekategorizirana cesta, vse v upravljanju Mestne občine Novo mesto in sicer:

  • LK 299051, Trdinova ulica,
  • LK 299052, Gubčeva ulica,
  • LK 299161, Skalickega ulica,
  • Nekategorizirana cesta na zemljišču parc. št. 1398/10, k.o. 1483 – Kandija.

Predlog za umestitev prehoda za pešce se nanaša na nekategorizirano cesto, enako tudi označitev obvezne smeri vožnje.

 

Slika 1: križišče in označitev predlagane lokacije za označitev prehoda za pešce

Slika1

 

Slika 2: pogled iz smeri nekategorizirane ceste (Trdinova - parkirišče) proti križišču

Slika2

Slika 3: pogled v smeri nekategorizirane ceste (Trdinova – parkirišče)

Slika3

Na obravnavani mikrolokaciji pogoji za označitev prehoda za pešce niso izpolnjeni, zato se ne predvidi izvedbe horizontalne prometne signalizacije. Prečkanje je pešcem dovoljeno ne glede na to, da prehoda za pešce ni posebej označenega.

 

Pobudo za označitev obvezne smeri vožnje bomo preučili z vidika zakonskih pogojev, ter po predhodnem stališču KS in ostalih deležnikov na področja prometa, izvedli morebitne ukrepe.

Nazaj na seznam