vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 492 Sončne elektrarne


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

V več predelih Novega mesta ni možno priključiti na elektro omrežje sončne elektrarne, ker elektro ne da soglasja, zaradi prešibkih transformacijskih postaj. Kaj bo v tej energetski krizi in želji prebivalcev po samooskrbi storila MO, da bo v občini vsem, ki želijo imeti sončno elektrarno to tudi omogočeno? 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto nima pristojnosti urejati navedene problematike. Izvajalec gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije je SODO, katerega ustanovitelj je država, oziroma Ministrstvo za infrastrukturo.

 

SODO je odgovoren za:

  • izvajanje distribucije električne energije,
  • vzdrževanje in razvoj omrežja za distribucijo električne energije,
  • zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja,
  • zanesljivost oskrbe z električno energijo,
  • upravljanje pretokov električne energije v omrežju,
  • nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
  • zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem ter
  • napoved porabe električne energije in potrebnih energetskih virov.

 

Mestna občina Novo mesto je že večkrat podala pobudo na Elektro Ljubljana d.d., ki na našem področju v sklopu SODO opravlja omrežninsko dejavnost in z elektroenergetsko infrastrukturo povezane storitve, da pospešeno investira v distribucijsko elektro omrežje in čim bolj sistematično pristopi k nadgradnji omrežja, tako da bo to omogočalo decentralizirano proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in nove potrebe na področju trajnostne mobilnosti. Z navedenimi aktivnostmi bo nadaljevala tudi v bodoče.

 

 

Pripravil:

Aleš ŠURLA,

višji svetovalec za razvojne projekte

in energetski management

 

 

Peter GERŠIČ,

vodja razvojno projektne pisarne

 

 

dr. Iztok KOVAČIČ,                                                                        dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

vodja urada za prostor in razvoj                                                        direktorica občinske uprave

 

 

Nazaj na seznam