vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 441 Pokritost MO NM z javno komunalno infrastrukturo


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Ob pregledovanju gradiva Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 – skrajšani postopek ugotavljam, da sprejemamo proračun za mednarodno podjetje in ne za mestno občino. Več kot 50 % sredstev se namreč prednostno namenja za raznovrstne investicije zato je moje mnenje, da je Predlog o spremembah in dopolnitvah proračuna za leto 2022 prenapihnjen in nerealen glede na realizacijo iz prejšnjih let ter vsebuje velike investicije, na področjih, ki niso primarna naloga občine, medtem, ko na primarnih področjih zastaja vzdrževanje infrastrukture in se izvaja le počasen razvoj. Mnenja sem, da je predlog spremembe proračuna 2022 škodljiv za MO NM saj ne zagotavlja enakomernega razvoja na vseh področjih delovanja Mestne občine Novo mesto. Strinjam se, da so investicije potrebne in pomembne predvsem in najprej na najpomembnejših področjih delovanja mestne občine. Zato postavljam naslednje svetniško vprašanje: Ali so vsa območja v Mestni občini Novo mesto pokrita z ustrezno in primerno javno komunalno infrastrukturo, predvsem pa ali sta ljudem v vseh vaseh na območju Mestne občine Novo mesto zagotovljena vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki sta osnovni pogoj za kvalitetno bivanje vseh naših občanov. Prosim za seznam območij Mestne občine Novo mesto, ki niso pokrita z vodovodnim omrežjem ter kanalizacijskim omrežjem, kje so dotrajana kanalizacija omrežja potrebna obnove v mestu Novo mesto in izvedbeni načrt ureditve dostopa do pitne vode ter ustreznega kanalizacijskega omrežja za vse občane

Odgovor

Skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS. Št. 88/2012) ima z javnim vodovodnim omrežjem MO Novo mesto pokrita vsa poselitvena območja. To so območja poselitve z gostoto 5 preb./ha in vsaj 50 stalno prijavljenimi osebami. V primeru posameznih objektov, ki nimajo možnosti priklopa zaradi tehnično dobavnih pogojev ali bi bila cena izgradnje vodovodnega priključka nesorazmerna v primerjavi z ostalimi priključki, se oskrba s pitno vodo zagotavlja s subvencioniranimi prevozi.

Vlada Republike Slovenije je v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določila območja, ki jih mora MONM opremiti z javnim kanalizacijskim sistemom. S Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in Operativnim programom opremljanja aglomeracij Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je Občinski svet MONM potrdil območja, ki jih bo v prihodnje MONM še opremila z javnim kanalizacijskim omrežjem. MONM načrtuje do leta 2025 opremiti naslednja naselja: Gorenje in Dolenje Karteljevo, Lakovnice, Uršna Sela, Lutrško selo, Podgrad, Vinja vas, Dolenje Kamenje, Veliki Orehek, Vrh pri Ljubnu, Pogance, Veliki Podljuben in Hudo. V letu 2022 načrtujemo izvedba kanalizacij Vrh pri Ljubnu in Dolenje Kamenje ter pričetek gradnje kanalizacij Karteljevo ter Lakovnice.  

Obnove obstoječe kanalizacijske in vodovodne infrastrukture, ki zajema objekte in omrežje, se izvajajo redno na podlagi podatkov upravljavca o stanju omrežja in usklajeno z drugimi investicijami, na primer rekonstrukcije cest, izgradnja pešpoti in kolesarskih poti.

V letu 2022 načrtuje MONM obnovo meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovoda na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu, rekonstrukcijo kanalizacijskih črpališč Žaga in Brod, vodovoda Stopiče, vodovoda Dolenje Kamence – Gorenje Kamence, vodovoda na Turkovi ulici v Novem mestu ter pričetek obnove vodovoda Daljni Vrh. Nadaljevala se bo obnova vodovoda in gradnja kanalizacije v Ždinji vasi (II. in III. faza).  Prav tako se v sklopu rekonstrukcije lokalnih ali državnih cest predvideva obnova vodovodne in/ali kanalizacijske infrastrukture na Cesti Brigad, na Westrovi ulici, na Topliški ulici ter v naseljih Srebrniče in Birčna vas.

    

 

Pripravili:

 

Urška Ožbolt

podsekretarka za investicije in komunalne zadeve

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam