vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 410 Gozdovi v lasti MO NM


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Prosim za seznam gozdov v lasti MO NM in ali vemo kolikšna je lesna zaloga?

Odgovor

Seznam parcel s podatki o njihovi površini, lastništvu in deležu gozda, rabi tal ter perspektivi gozda, se nahaja v prilogi 1 in je bil nazadnje prečiščen novembra 2020. Podatek o lesni masi je iz elaborata, ki je iz leta 2012 in znaša 61.457 m³. Podatki slonijo na inventuri iz prvega leta veljavnosti posameznega gozdnogospodarskega načrta in v celoti ne ustrezajo dejanskemu stanju zaradi vmesnega gospodarjenja z gozdovi. Zavod za gozdove v letošnjem letu opravlja strokovne terenske oglede na naših gozdnih parcelah, skladno s tem načrtujemo naslednje leto pripraviti nov elaborat, v katerem bodo med drugim ažurirani podatki o lesni zalogi v njih.

 

PRILOGA:

1. Parcele v lasti Mestne občine Novo mesto s podatki o njihovi površini, lastništvu, deležu gozda, rabi tal in perspektivi gozda (stanje: november 2020 – 285 parcel)

 

 

Pripravili:

 

Klavdija Seničar

strokovna sodelavka VII/2-II – za kmetijstvo

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

 

 

Priloga 1

410-gozdovi MONM.docx

 

Nazaj na seznam