vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 – 387 Objava redne delavne uspešnosti na MO Novo mesto


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

33. člen KPJS navaja, da se objavi vsota točk posameznega javnega uslužbenca, za katerega je bilo v postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost ugotovljeno, da je dosegel nadpovprečne delovne rezultate znotraj uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote. Glede na 38. člen ZSPJS, ki navaja, da so plače v javnem sektorju javne, delovna uspešnost pa je del plače, me zanima, kje so javno objavljene točke, ki jih je posamezni javni uslužbenec Občinske uprave MONM dosegel v celotnem ocenjevalnem obdobju, torej od 1. julija 2020, ko se je zopet začelo izplačevati redno delovno uspešnost na podlagi določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS). Prosim, da se objavi ime in priimek zaposlenega, število doseženih točk v celotnem ocenjevalnem obdobju in višino izplačanih sredstev, ki so podlaga za izplačilo redne delovne uspešnosti.

Odgovor

Skladno s prvim odstavkom 28. člena KPJS se pri posameznem proračunskem uporabniku obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti, v skladu s 27. členom te kolektivne pogodbe, določi na podlagi osnovnih plač javnih uslužbencev, določenih v skladu s pogodbami o zaposlitvi. Pri tem se upošteva podatke o osnovnih plačah za posamezne mesece.

KPJS določila skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti v višini 2% letnih sredstev za osnovne plače.

Skladno s prvim odstavkom 22.a členom ZSPJS del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Drugi odstavek 22. a člena določa, da se del plače za redno delovno uspešnost javnemu uslužbencu določi na podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s KPJS.KPJS v 31. členu določa kriterije za določitev dela plače za redno delovno uspešnost. Kriteriji so naslednji:- znanje in strokovnost,- kakovost in natančnost,- odnos do dela in delovnih sredstev,- obseg in učinkovitost dela in- inovativnost. KPJS v 32. členu določa, da je vsak posamezen kriterij za ugotavljanje delovne uspešnosti ovrednoten z 1 točko, ki pomeni doseganje nadpovprečnih delovnih rezultatov pri posameznem kriteriju. Seštevek števila točk, ki jih javni uslužbenec doseže, je podlaga za določitev višine dela plače za redno delovno uspešnost javnega uslužbenca.

Vsota točk posameznega javnega uslužbenca, za katerega je bilo v postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost ugotovljeno, da je dosegel nadpovprečne delovne rezultate, se objavi znotraj uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote (33. člen KPJS).  Torej ne gre za informacije, ki bi morale biti dostopne splošni javnosti. Zato na MONM teh podatkov nismo javno objavljali. So pa vsi zaposleni imeli možnost pridobiti informacije pri direktorici občinske uprave ali pri svojem neposrednem vodji, kar so številni tudi izkoristili.

Na MONM izplačujemo javnim uslužbencem redno delovno uspešnost trimesečno. Pri naslednjem izplačilu bomo podatke objavili na oglasni deski pri vodji urada za finance in splošne zadeve.

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

 

 

 

 

Nazaj na seznam