vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 371 Novomeški obvoznici


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Glede na nemogočo prometno situacijo v Novem mestu, sprašujem kdaj je predvidena izgradnja novomeških obvoznic, ki bodo precej razbremenile samo mesto (terminski plan).

Odgovor

Investitor zahodne obvoznice je Direkcija RS za ceste (DRSI). Le ta  je predvidena kot dvopasovnica s štirimi izvennivojskimi križišči (priključek Brezje, priključek Podbreznik, priključek Brod in priključek Regrške košenice). Po podatkih DRSI je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije za most in traso v območju 1. etape od priključka Brezje do priključka Regrške košenice. V letu 2023 sledi parcelacija in leta 2024 zaključek odkupov ter, v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva, je predviden pričetek gradnje v letu 2025 in zaključek v letu 2027. Je pa tudi po stalnih urgencah MO NM ta trenutek v teku arhitekturni natečaj za most v Srebrničah, ki ga vodi ZAPS. MO NM si bo tudi še naprej prizadevala, da se ustrezno skrajša časovnica izgradnje te, za Novo mesto zelo pomembne obvozne ceste.

 

Za obvoznico Novo mesto – Šmihel, ki je tudi projekt DRSI, je sprejet OPPN. Postopek umeščanja je vodila MONM. DRSI bo na osnovi sprejetega OPPN v letu 2021 naročila izdelavo DGD in PZI z zaključkom v letu 2022. V letu 2023 sledi parcelacija in pričetek odkupov zemljišč ter objektov, kar bo predvidoma zaključeno v letu 2024. V kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva je predviden pričetek gradnje v letu 2025 in zaključek v letu 2027.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam