vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 453 Pluženje nekategoriziranih cest


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Vprašanje ali se plužijo nekategorizirane ceste ali ne? Ljudje kličejo na sedež KS in želijo odgovore.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni.

Odgovor

Nekategorizirane ceste se ne plužijo, ker ne izpolnjujejo pogojev za kategorizacijo javnih cest in  zato posledično zanje ne velja zaveza Zakona o cestah oziroma pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest.

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam