vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 447 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Pobuda, da se svetnike na naslednji seji občinskega sveta seznani s celovitim poročilom izvajanja projekta ureditev mestnega jedra Glavni trg po vzoru poročila Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske.

Odgovor

Projekt Ureditev mestnega jedra – Glavni trg, ki se je pričel septembra 2017 in bil zaključen marca 2019, je del celovite prenove javnih površin mestnega jedra, ki ga zajemajo štirje sklopi ureditve – Kandijsko križišče s Kandijskim mostom, Glavni trg, Rozmanova ulica ter Prešernov trg s Kastelčevo in Linhartovo ulico.

Operacija Ureditev mestnega jedra – Glavni trg je bila kot prioritetni projekt uvrščena v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030. Projekt je bil prijavljen za sofinanciranje iz evropskega mehanizma Celostnih teritorialnih naložb v okviru Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacije Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: učinkovita raba prostora na urbanih območjih, št. 303-19/2017 z dne 26. 5. 2017 ter bil s sklepom Skupščine ZMOS z dne 11. 8. 2017 št 0320—6/2017-2 uvrščen med izbrane projekte za sofinanciranje iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Po izvedenem postopku neposredne potrditve operacije (NPO) na posredniškem organu, Ministrstvu za okolje in prostor, je bila sofinancerska pogodba št. 2550-19-432003 podpisana 09. 05. 2019.

Osnovni cilj projekta Ureditev mestnega jedra – Glavni trg je revitalizacija urbanih javnih površin odprtega prostora v Novem mestu. Območje mestnega jedra je bilo namreč po metodologiji DUO prepoznano kot degradirano urbano območje socialne degradacije. Eden od pogojev za predvideno revitalizacijo je prenova javnih površin v mestnem jedru, da to postane bolj privlačno za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce, obiskovalce in turiste ter lastnike in najemnike lokalov. Istočasno je bila v izogib kasnejšim posegom v prenovljene javne površine izvedena prenova dotrajane gospodarske javne infrastrukture, vzporedno z gradnjo pa so se izvajala tudi arheološka izkopavanja skladno s kulturnovarstvenimi pogoji.

V območje izvedbe ukrepov projekta so spadale tudi navezave Rozmanove in Sokolske ulice na Glavni trg in ureditev Pugljeve ulice, ki je v zgodovini vodila do Karlovških vrat, ki so imela svoje mesto ob izteku današnje Pugljeve ulice in so bila eden od dveh vhodov v mesto, ki je bilo vse do konca 18. stoletja obdano z obzidjem. Od tu naprej pa je leseni most čez Krko mesto povezoval s Kandijo, ki se nahaja na drugi strani reke Krke.

V okviru obravnavane investicije je bila izvedena funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z ureditvijo urbane opreme, površin za pešce, kolesarski, motorni in mirujoči promet, dostavnih in interventnih površin ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti. Javne površine so dostopne vsem uporabnikom, tudi gibalno oviranim, starejšim in staršem z vozički.

Na Glavnem trgu je bilo urejeno tlakovanje in izvedena postavitev fiksne in občasne urbane opreme. Na območju Glavnega trga so sedaj jasno definirani in predvideni prostori za postavitev začasnih objektov (odrov, montažnih hišic, stojnic). Izvedena je bila je tudi prenova gospodarske javne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, ter izvedba samo kabelske kanalizacije za Tk vode in elektroenergetske vode…).

Pri posegih je bil velik poudarek na obveznem varovanju oziroma ohranjanju spomeniških lastnosti in identitete Glavnega trga z značilno srednjeveško lijakasto zasnovo. Na Glavni trg se tako danes locirajo najpomembnejše mestne funkcije in najkvalitetnejše trgovske in storitvene dejavnosti. Za celovito prenovo javnega prostora Glavnega trga (vse zunanje ureditve, fasade, razsvetljava, tlakovanje in urbana oprema) je bila izdelana tudi enotna zasnova urejanja.

Z izvedbo projekta je bil ustvarjen kakovosten bivanjski prostor v mestnem jedru, ki je obenem primeren in privlačen za hitrejši razvoj dejavnosti v centru mesta in izvedbo najrazličnejših vsebin, kar je v času pred izbruhom Covid virusa že pozitivno vplivalo tudi na število obiskovalcev in turistov, zmanjšanje števila praznih lokalov v centru mesta, pestrejšo ponudbo storitev, ponudbo različnih prireditev in dogodkov, ki so se (in se bodo) odvijali v starem mestnem jedru, zmanjšanju motornega prometa v centru mesta, povečanju števila kolesarjev in pešcev ter večji prometni varnosti za šibkejše udeležence v prometu.

Skupaj je bilo s projektom revitaliziranih 8.066 m² javnih površin odprtega prostora na urbanih območjih v Novem mestu.

Celotna vrednost projekta - gradnja, arheologija, nadzor, investicijska dokumentacija in koordinacija varstva pri delu je znašala 6.871.274,79 EUR in je bila financirana iz naslednjih virov:

sofinanciranje ESRR: 3.669.664,29 EUR,
sofinanciranje RS: 917.416,13,
lastni delež MONM: 2.284.194,37 EUR.

 

 

 

Pripravili:

Danica Okleščen

višja svetovalka za investicije

 

 

Špela Bele Zatežić

vodja oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

vodja urada za prostor in razvoj                                                       direktorica

Nazaj na seznam