vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020-228 Prikaz deleža MO NM in ostalih občin pri Skupni občinski upravi


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Pobuda, da občinska uprava pripravi tabelo s podatki kakšno je financiranje po občinah in kakšno je sofinanciranje.

Proračun, sprejet v novembra 2019 verjetno ni predvideval pridružitve še dveh občin, niti v finančnem niti v kadrovskem smislu. Prav tako iz proračuna 2020 za MONM ni razvidnega deleža ostalih občin za pokrivanje odhodkov in kakšen delež bo pokrit s strani države, saj gre s sprejemanjem predmetnega odloka za novo pridružitev občin, torej novo nastalo situacijo, ki bo začela veljati s 1.5.2020.

Pobuda za prikaz finančnega in kadrovskega načrta s prikazom skupnih odhodkov, z opredeljenimi deleži po občinah in število zaposlenih za posamezna področja dela, po posamezni lokaciji. 

Odgovor

Skupna občinska uprava občin Dolenjske izvaja šest nalog za občine ustanoviteljice organa, pri čemer se vse naloge izvajajo za Mestno občino Novo mesto, Občino Trebnje in Občino Straža. Skupna uprava izvaja tri naloge za Občino Mirna in Občino Mokronog-Trebelno, in sicer naloge pravne službe, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva. Od števila nalog, ki jih izvaja skupna uprava, je odvisen tudi delež državnega sofinanciranja. Mestna občina Novo mesto, Občina Straža in Občina Trebnje bodo bile upravičene do 55% refundacije za strošek dela, zvišano za 20% (kar je največji možen delež državnega sofinanciranja), Občina Mirna in Občina Mokronog-Trebelno pa do 40%, zvišano za 20%.

 

Stroški med občinami ustanoviteljicami se delijo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev vseh občin ustanoviteljic (splošen ključ) ter pri posameznih nalogah glede na obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino (ključ po obsegu dela). Materialni stroški se delijo po splošnem ključu, razen določenih izjem (npr. tehtanje vozil, ali posebne specifike glede na potrebe posamične občine, v tem primeru strošek krije le-ta občina).

Stroški dela za opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva se delijo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev vseh občin ustanoviteljic.

Stroški dela za opravljanje naloge urejanja prometa in pravne službe se med občinami ustanoviteljicami organa skupne občinske uprave delijo glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino.

Stroški dela za opravljanje nalog civilne zaščite in požarnega varstva se delijo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine, za katero se opravljajo te naloge, do števila prebivalcev vseh občin, za katere se opravljajo te naloge.

 

Posamezne deleže sofinanciranja občin za opravljanje posameznih nalog prikazuje tabela št. 1:

Naloge

Mestna občina Novo mesto

Občina Straža

Občina Trebnje

Občina Mokronog – Trebelno

Občina Mirna

Skupaj

1. naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva

62,24

6,52

21,74

5,11

4,39

100,00

2. naloge občinskega redarstva

62,24

6,52

21,74

5,11

4,39

100,00

3. naloge pravne službe

41,18

38,14

14,39

3,38

2,90

100,00

4. naloge urejanja prometa

90,91

2,10

6,99

0

0

100,00

5. naloge civilne zaščite

68,77

7,20

24,03

0

0

100,00

6. naloge požarnega varstva

68,77

7,20

24,03

0

0

100,00

 

Javni uslužbenci izvajajo naloge za posamezno občino glede na delež, prikazan v tabeli št. 1. Javni uslužbenci zaradi zagotavljanja kontinuiranega delovnega procesa načeloma izvajajo naloge na območju vseh občin ustanoviteljic in za vse občine ustanoviteljice, kjer se izvajajo naloge. Tudi javni uslužbenci, ki so stacionirani v Izpostavi Trebnje izvajajo naloge za vse občine ustanoviteljice, kjer se naloge izvajajo in enako velja tudi za javne uslužbence, stacionirane v poslovnih prostorih na območju sedežne občine. S tem zagotavljamo nemoteno opravljanje dela brez izpadov. Iz navedenega razloga javne uslužbence ne delimo po izpostavah.

Glede prisotnosti (lokacije delovnega mesta) pa sta v Izpostavi Trebnje prisotna dva javna uslužbenca (en inšpektor, en redar), ter najmanj enkrat tedensko tudi javni uslužbenec na področju urejanja prometa, prav tako pa se predvideva prisotnost javnih uslužbencev za civilno zaščito in požarno varstvo.

 

V veljavnem kadrovskem načrtu je predvidenih 27 delovnih mest. Na dan 22. 6. 2020 je zasedenih 19 delovnih mest, kot sledi iz tabele št. 2:

Naloge

 

 

 

Št. zaposlenih

1. naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva

4

2. naloge občinskega redarstva

   

4

3. naloge pravne službe

   

4

4. naloge urejanja prometa

   

5

5. naloge civilne zaščite

   

1

6. naloge požarnega varstva

 

 

1

Skupaj število zaposlenih

 

 

19

Razrez finančnega načrta skupne uprave po posamezni občini:

228-priloga-Finančni plan 1.5.2020 razrez.xlsx

 

Lep pozdrav.

 

 

Brigita Železnik

vodja organa - direktorica skupne uprave

 

 

 

Nazaj na seznam