vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 166 Število novih zaposlitev in zunanjih sodelavcev


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Koliko novih zaposlitev je bilo v času mandata župana g. Macedonija (oba mandatna obdobja), datum zaposlitve, katera delovna mesta, za kateri plačni razred in kateri plačni razred imajo na dan 1. 10. 2019? Koliko zunanjih izvajalcev ima MONM in za katere projekte ter svetovanja? Višina plačil po posameznih projektih? Naj se navede vse svetovalne in druge pogodbe.

priloga 11.pdf

Odgovor

V prilogi so prikazani podatki novih zaposlitev v obeh mandatnih obdobjih.

 

MO NM nima sklenjenih svetovalnih pogodb z zunanjimi izvajalci. Imamo pa sklenjeno pogodbo za projekt ELENA (energetska učinkovitost) z EBRD.

 

166-priloga,zaposlitve.xlsx

 

Pripravila:

 

Silva VOVKO,

podsekretar za kadrovske zadeve     

 

 

Katarina PETAN,                                                                                    dr. Vida Čadonič Špelič

vodja urada za finance in splošne zadeve                                                       direktorica                                                             

Nazaj na seznam