vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-140 Gospodarska cona Na Brezovici


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Gospodarska cona Na Brezovici

Prosimo za pojasnilo, kdaj bo na območju GC Na Brezovici možno priključevanje na komunalno infrastrukturo (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija) in poročilo o trenutnem stanje aktivnosti na tem projektu (Vodovod Ždinja vas). 1. faza izvedbe gospodarske javne infrastrukture je bila zaključena v letu 2017, vendar še vedno ni v funkciji (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija), da bi bila možna priključitev objektov. Pobuda županu, da pospeši aktivnosti za ureditev komunalne infrastrukture na območju gospodarske cone Na Brezovici do zaključne faze, zaradi izkazanega interesa investitorjev

140.pdf

Odgovor

Možnost priključevanja objektov na območju GC Brezovica je vezana na realizacijo izgradnje vodovoda in kanalizacije Ždinja vas saj ta projekt predstavlja navezavo / povezavo med že zgrajeno infrastrukturo v območju cone in primarnim komunalnim omrežjem. Možnost realizacije tega projekta je odvisna od pridobitve pravice gradnje na tangirana zemljišča. Zaradi navedene problematike je občina projekt razdelila na dve fazi s čimer bo možno izvesti vsa potrebna dela na območju, kjer so zemljišča že pridobljena (območje naselja Ždinja vas), in s tem urediti funkcionalnost vodovodnega omrežja. Temu sledi druga faza, ki  predstavlja navezavo meteorne in fekalne kanalizacije in bo izvedena po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam