vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-53 Pobuda, da Komunala Novo mesto pisno odgovori na vprašanja svetniške skupine Zveza za Dolenjsko, ki so bila podana na 3. redni seji Občinskega sveta, pri razpravi pri 9. točki: Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Vprašanje, ali lahko občani pričakujejo povišanje cen komunalnih storitev ter, kdaj bo to Komunala predlagala Občinskemu svetu ter vprašanje, kaj je Komunala sama storila za racionalizacijo svojega poslovanja in kakšni so drugi možni ukrepi, da do zvišanja cen ne bi prišlo; vprašanja glede hidravličnih izboljšav: kakšno pogodbo ima Komunala sklenjeno z mestno občino, kolikšni so prihodki iz tega naslova, koliko je Komunala plačana preko izvajalske pogodbe kot upravljalec, kdaj se lahko pričakuje celovito poročilo o izvajanju tega projekta, ali je Mestna občine Novo mesto s strani Urada za nadzor proračuna že dobila kakšen zahtevek za vračilo evropskih in državnih sredstev in kolikšen je ta zahtevek, ali drži, da bo skupna finančna korekcija znašala cca 4 mio eurov, kakšne storitve opravlja odvetniška pisarna Turk za Komunalo, kako je bila izbrana in na kateri konto se knjižijo navedene odvetniške storitve oziroma, kaj se knjiži na konto odvetniških, svetovalnih in administrativnih storitev; vprašanje, koliko zaposlenih ima Komunala na področju pravnih zadev in kdo na Komunali vodi pravno področje), Štefan David (vprašanje, zakaj se število zaposlenih od leta 2016 do leta 2019 bistveno povečuje, na katerih delovnih mestih in kakšen je vzrok; vprašanje glede ukrepov za odpravo dolgotrajnih bolniških odsotnosti; vprašanje glede ostalih stroškov v višini 1,8 mio eurov in vprašanje glede kazalnikov za uspešnost za naprej).

Odgovor

MO Novo mesto bo poročilo o izvajanju projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske posredovala v obravnavo na majsko sejo občinskega sveta. Vezano na poročilo Urada za nadzor proračuna pa pojasnjujemo, da smo bili 5.3.2019 z dopisom Ministrstva za okolje (številka 5443-5/2007-MOP/300) obveščeni o preklicu vseh finančnih korekcij vezanih na pogodbo o sofinanciranju za cevovode, postopek obravnave finančne korekcije za vodohrana pa še ni zaključen.

 

S strani Komunale Novo mesto d.o.o. pa smo na zgoraj navedena vprašanja prejeli sledeče odgovore:

1.V skladu s 5. členom »Uredbe o oblikovanju cen  storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja« predlaga izvajalec za območje občine-to je Komunala Novo mesto d.o.o. ceno storitve z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev in jo predloži pristojnemu občinskemu organu  v potrditev. Občina določi in potrdi ceno - potrjeno ceno in morebitno subvencijo. Komunala enkrat letno po potrditvi revidiranega letnega poročila za preteklo leto pripravi elaborate v vsebini, kot jo določa 9. člen »Uredbe«.

2.Komunala Novo mesto d.o.o. racionalizira poslovanje pri tistih storitvah, na katere ima neposreden vpliv. Racionalizirati poslovanje z ukrepi na strani podjetja do te ravni, da do zvišanja cen ne bi prišlo, ni racionalno pričakovati, ker je omrežnina  tisti del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe, ki je pogojena z investiranjem in vrednostjo investicij v komunalno infrastrukturo.

3.Komunala Novo mesto d.o.o. ima z Mestno občino Novo mesto kot nosilko projekta ter občinami Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice  sklenjeno pogodbo  o prenosu in prevzemu nalog pri izvedbi investicije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« kot koordinatorka projekta, ki ji v skladu z določili 7. člena navedene pogodbe pripada nadomestilo v višini 1,5% od neto vrednosti izvedenih del za gradnjo cevovodov in vodohranov ter vodarn. Preko izvajalskih pogodb ne prejema Komunala nobenih plačil.

4. Odvetniška pisarna Turk d.o.o. v skladu s sklenjeno pogodbo opravlja storitve pravnega zastopanja v sodnih in upravnih postopkih ter svetovanje pri poslih oz. zadevah, v katerih obstajajo konkretni indici in velika verjetnost, da bo zadeva, o kateri se svetuje, postala predmet sodnih postopkov pred sodišči ali organi RS. Poleg tega pa izvaja tekoče svetovanje na investiciji »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« kot tudi pomoč in svetovanje v razmerju do RS oziroma ministrstev. Odvetniška pisarna Turk d.o.o. je bila kot najugodnejši izvajalec izbrana v postopku evidenčnega javnega naročila za pravno svetovanje. Odvetniške storitve vezane na investicijo se knjižijo na stroške investicije in zaračunajo posamezni občini udeleženki v projektu.

5. Na področju pravnih zadev ima Komunala zaposleni dve delavki, s tem da je ena v zadnjih treh letih večino odsotna zaradi porodniškega dopusta in bolniške.

6. Število zaposlenih v Komunali Novo mesto d.o.o. se povečuje na operativnih delovnih mestih zaradi povečevanja novozgrajene komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) predane s strani občin v poslovni najem in s tem upravljanje. V letu 2017 je MO Novo mesto  predala Komunali v izvajanje vzdrževanje poleg javnih tudi zelene površine, kar skupno pomeni štirinajst zaposlenih na tej dejavnosti.

7. Trajne bolniške, ki jih imamo v podjetju, so posledica poškodb izven dela in bolezni. Podjetje namenja veliko pozornosti izobraževanju na področju varstva in zdravja pri delu, zaposleni imajo vsa potrebna zaščitna sredstva, izvajajo se redni zdravniški pregledi, poleg tega namenimo veliko pozornosti izobraževanju zaposlenih na vseh področjih njihovega dela.

 

 

Urška Ban

Kabinet župana

 

 

Nazaj na seznam