vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-40 Neplačilo okoljske dajatve Občini Šentjernej


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Vprašanje, za koliko bo oškodovan proračun MO NM v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, v kateri je znano, da mora Cerod Občini Šentjernej plačati okoljsko dajatev v višini 322.000 eur; kdo je vodil tožbeni postopek; kateri odvetnik; kakšna je njegova odgovornost in kdo nosi odgovornost.     

9001 1 2019 40.pdf                                             

Odgovor

Sodni postopek v zvezi s plačilom okoljske dajatve se je vodil med občino Šentjernej in družbo CeROD d.o.o.. V sodnem postopku sta obe pravni osebi zastopala pooblaščenca oz. odvetnika, Mestna občina Novo mesto je v postopku sodelovala kot stranski intervenient. Mestno občino Novo mesto je v sodnem postopku zastopala občinska pravobranilka.

 

Iz naslova pravnomočno končanega postopka bo morala Mestna občina Novo mesto družbi CeROD d.o.o. vrniti 322.072,54 EUR prejete okoljske takse z zakonitimi zamudnimi obrestmi.   

 

Sodni postopek se je nanašal na plačilo okoljske takse v obdobju od 22.2.2014 do 31.12.2015. Pristojni za področje okoljske takse so spregledali kogentno določbo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/2014), ki določa, da če je telo odlagališča na območju dveh ali več občin, se okoljska dajatev razdeli med občine v enakih deležih. Zato o odgovornosti pooblaščencev, ki so zastopali pravne osebe v sodnem postopku ne moremo govoriti.   

 

Pripravili:                                                        

Ana Avsec

podsekretarka - občinska pravobranilka

 

 

Katarina Petan                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                     direktorica

Nazaj na seznam