vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-39 Spreminjanje občinske meje na območju Cerod


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Vprašanje, kdo se je odločil za sodni postopek za spreminjanje občinske meje na območju deponije Cerod in na osnovi kakšne zakonske podlage? Za kakšen sodni postopek spreminjanje občinske meje gre? Kdo vodi postopek in kateri odvetnik? Na kakšen način mu je bilo oddano javno naročilo oddaje storitev in v kakšni višini je sklenjena pogodba.                                                           

9001 1 2019 39.pdf                                                    

Odgovor

Iz gradiva, ki ga je občinski svet obravnaval na 3. redni seji, je razvidno, da GURS izvaja za celotno območje Republike Slovenije postopek usklajevanja meja občin z mejami parcel. Gre za enkraten postopek, ki je namenjen vzpostavitvi urejenega stanja podatkov o mejah občin v zemljiškem katastru.

 

Na območju CeROD-a del nepremičnine katastrska občina 1479 Brusnice, parcela 2560/4, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto, leži na območju Občine Šentjernej. Zaradi zagotovitve enovitosti območja Mestne občine Novo mesto si bomo prizadevali, da bo meja občine potekala po mejah zemljiških parcel. Na podlagi navedenega je občinska uprava predlagala občinskemu svetu sprejem sklepa o seznanitvi s predlogom spremembe občinske meje med Mestno občino Novo mesto in Občino Šentjernej. Župan in občinska uprava bosta izvedla ustrezne postopke za ureditev občinske meje tako, da se predmetna nepremičnina v celoti vključi v območje Mestne občine Novo mesto. Na podlagi navedenega bo občinska uprava preučila možnosti, ki jih daje veljavna zakonodaja za ureditev meje med občinama bodisi sporazumno bodisi po sodni poti. To pomeni, da bomo s postopkom po vsebinski plati šele začeli.

 

 

Pripravila:

 

Mihael Udovč

višji svetovalec

 

Stanislava Bjelajac

vodja oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam