vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-38 Envirodual d.o.o.


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Vprašanje, kakšen je znesek pogodbe za izvedbo lokalnega energetskega koncepta in roki izdelave, kakšna druga dela oz. storitve je izvajalo podjetje Enirodual za MO NM, s točnim nazivom in vrednostjo pogodb in sklenjenih aneksih ter rokih izvedbe. Pri vsaki pogodbi naj se navede tudi, po kakšnih postopkih javnega naročanja so mu bila s strani MO NM oddana ta dela oziroma storitve.                            

9001 1 2019 38.pdf   

Odgovor

Skupna vrednost izdelave Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto znaša 9.950,00 EUR brez DDV.

Posamezna faza pogodbe znaša:

 • analiza obstoječega stanja: 3.650,00 EUR brez DDV.
 • vključitev javnosti preko delavnice: 500,00 EUR brez DDV.
 • predlog ukrepov, programov ali projektov: 1.480,00 EUR brez DDV.
 • akcijski načrt in napotki za izvajanje LEK-a: 2.750,00 EUR brez DDV.
 • uskladitev LEK-a z EKS-om: 1.000,00 EUR brez DDV.
 • dokončna predaja in potrditev LEK-a na občinskem svetu: 570,00 EUR brez DDV.

 

Pogodbeno določeni roki izdelave Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto so:

 • analiza stanja in predaja analize v 60 koledarskih dneh od podpisa pogodbe,
 • vključitev javnosti preko delavnic v 30 koledarskih dneh od izvedene analize stanja,
 • predlog ukrepov, programov ali projektov v 60 koledarskih dneh od izvedene analize stanja,
 • akcijski načrt in napotki za sistematično izvajanje LEK-a v 60 koledarskih dneh od izvedene analize stanja,
 • uskladitev LEK-a v 60 koledarskih dneh po sprejetju EKS-a, vendar najkasneje do 30. 10. 2018.
 • predaja in potrditev LEK-a na občinskem svetu v 60 koledarskih dneh po sprejetju EKS-a, vendar najkasneje do 30. 10. 2018.

V primeru, da EKS ne bo sprejet do 30. 9. 2018, se LEK zaključi in preda brez uskladitve z EKS-om.

Podjetje Envirodual d.o.o. poleg Lokalnega energetskega koncepta izvaja oziroma je izvajal za Mestno občino Novo mesto še sledeče storitve:

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izvedbo projekta storitev energetskega upravljanja objektov in celovite energetske obnove objektov po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov v objektih Mestne občine Novo mesto,

Datum: junij 2015.

Rok izvedbe: naročilo zaključeno.

Vrednost naročenih del je znašala 6.000,00 EUR brez DDV.

Naročilo je bilo oddano na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju.

 • Izdelava Predinvesticijske zasnove za Energetsko pogodbeništvo v Mestni občini Novo mesto,

Datum: oktober 2015.

Rok izvedbe: naročilo zaključeno.

Vrednost naročenih del je znašala 1.975,00 EUR brez DDV.

Naročilo je bilo oddano na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju.

 • Izdelava Razširjenih energetskih pregledov in investicijskih dokumentov za energetsko obnovo objektov Mestne občine Novo mesto, na katerih se bo izvedla delna ali celovita energetska obnova in uvedlo energetsko upravljanje,

Datum: julij 2016.

Rok izvedbe: naročilo zaključeno.

Vrednost naročenih del je znašala 74.900,00 EUR brez DDV. EBRD je sofinancirala izvedbo te storitve v višini 90% neto vrednosti.

Javno naročilo je bilo oddano v skladu s pravili in postopki javnega naročanja s strani EBRD – povezava: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html

 • Krovni svetovalec - skupna tehnična pomoč pri projektu EoMO ELENA,

datum: junij 2017.

Vrednost naročenih del znaša 74.120,00 EUR brez DDV. EBRD sofinancira izvedbo te storitve v višini 90% neto vrednosti. Storitev se izvaja za MO Novo mesto, MO Kranj in MO Celje. Občine v konzorciju si glede na obseg projektov delijo s tem povezane preostale stroške skupne tehnične pomoči.

Rok izvedbe: naročilo zaključeno.

Javno naročilo je bilo oddano v skladu s pravili in postopki javnega naročanja s strani EBRD – povezava: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html

 • Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih,

datum: februar 2018.

Rok izvedbe: naročilo zaključeno.

Vrednost naročenih del je znašala 650,00 EUR brez DDV.

Naročilo je bilo oddano na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017.

 

 

Pripravil:

Aleš ŠURLA,

višji svetovalec za razvojne projekte

in energetski management

                                                                                                            dr. Iztok KOVAČIČ,

                                                                                                               VODJA URADA

Nazaj na seznam