vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-16 Stanje neplačanih zapadlih obveznosti MONM na dan 31. 12. 2018


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Pobuda županu, da seznani Občinski svet o stanju neplačanih zapadlih obveznosti MONM na dan 31. 12. 2018 (višina, povprečno število dni zamude in največje število dni zamude).                                                           

Odgovor

Na dan 31. 12. 2018 Mestna občina Novo mesto izkazuje zapadle neplačane obveznosti v višini 5.966.673,80 EUR. Ob koncu proračunskega leta 2018 je Mestna občina Novo mesto svoje nesporne obveznosti poravnavala s povprečno 33 dnevno zamudo. Razlog je v še neporavnanih terjatvah s strani države in EU v višini 6.138.981,85 EUR za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske in Bele krajine. Največje število dni zamude pri nespornih obveznostih je na dan 31. 12. 2018 znašalo 86 dni. 


Pripravila:
Jana Drakulič, računovodja 
               
Katarina Petan,
vodja Urada za finance in splošne zadeve

dr. Vida Čadonič Špelič,
direktorica Občinske uprave
 

Nazaj na seznam