vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-15 Ureditev prevoza osnovnošolskih otrok iz naselja Vrh pri Ljubnu


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Vprašanje županu, kakšne aktivnosti se izvajajo za ureditev prevoza osnovnošolskih otrok iz naselja Vrh pri Ljubnu in s katerim mesecem lahko starši pričakujejo ustrezno rešitev ter pobuda, da se nemudoma pospeši vse aktivnosti za rešitev te problematike.                                     

Odgovor

V Uradu za družbene dejavnosti potekajo vse aktivnosti za najem kombiniranega vozila, s katerim bo OŠ Drska izvajala prevoz učencev z Vrha pri Ljubnu v osnovno šolo in domov. Ko bo podpisana tripartitna pogodba o najemu, izvajanju in financiranju omenjenega prevoza, bo šola začela prevoz izvajati. Načrtujemo, da bo to po zimskih počitnicah, to je 26. 2. 2019. Po uvedbi prevozov bo Oddelek za promet in mobilnost pristopil še k ureditvi pripadajoče infrastrukture

 

Pripravila:

 

Tončka Novak

Podsekretar za šolstvo in izobraževanje

 

dr. Vida Čadonič Špelič
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam