vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-33 Pobuda za ureditev ceste Hrušica – Šentjošt; parc. št. 2812 KO 1487 Zajčji vrh


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Lista Naš kraj – naše mesto
Svetnik: Rok Mežnar

Pobuda

Na prošnjo vaščanov Hrušice, Hrib pri Orehku in Gabrja pobuda za ureditev zgoraj omenjene občinske ceste. Cesto uporabljajo predvsem vaščani ter tudi kolesarji in pohodniki; Cesta je v slabem stanju, z vidnimi poškodbami na cestišču; na določenih odsekih je tudi ožja; naveden odsek občinske ceste nima urejenih muld po vsej dolžini, kjer so dotrajane, razpokane in zaradi posedenosti ne opravljajo svoje funkcije; uporabniki pričakujejo preučitev možnosti rekonstrukcije oz. kakšna je časovnica prenove.

Odgovor

Odsek LC 295162 mimo naselja Hrib pri Orehku je v planu za sanacijo in preplastitev občinskih cest v sklopu razpisa, ki bo objavljen prividoma v mesecu aprilu 2023.  Dolžina celotnega odseka po omenjeni parceli meri 1.400 m, letos pa je predvidena sanacija najslabšega dela omenjenega odseka v dolžini cca 400 m.

 

 

Pripravili:

 

Igor Tomažin

strokovni sodelavec za investicije

 

Špela Bele Zatežić

vodja oddelka za investicije

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam