vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-9 Dostop do hiše na Šipčevem hribu


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Štefan David

Pobuda

V neposredni bližini Šolskega centra NM je območje Šipčevega hriba, za katerega je izdelan tudi OPN. Na tem območju stoji stanovanjska hiša, ki nima dostopa do javne ceste.

Šolski center NM je v zaključni fazi ureditve požarne poti z namestitvijo ograje. S tem pa bo preprečen in zaprt dostop do stanovanjske hiše, zato je potrebno ta zaplet čim prej rešiti.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto sprejema pobudo za ureditev dostopa do stanovanjske hiše na območju OPPN Šipčev hrib.

Ker lastniki zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib, ki so podali pobudo za sofinanciranje izvedbe komunalne opreme po določilih OPPN Šipčev hrib, z Mestno občino Novo mesto v preteklem letu niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, bo Mestna občina Novo mesto dostop do navedene stanovanjske hiše poskušala zagotoviti z začasno rešitvijo in sicer tako, da bo v 1. fazi (do končne izvedbe načrtovane komunalne opreme po OPPN Šipčev hrib) izvedla načrtovano ureditev peš in kolesarske poti iz Ulice Slavka Gruma, po kateri bo omogočen tudi začasen dostop do predmetne stanovanjske hiše.

S tem namenom se že pripravlja potrebna tehnična dokumentacija z oceno stroškov za ureditev dostopa.

 

Pripravili:

 

Darja Plantan

podsekretarka za investicije

 

Mojca Tavčar

vodja oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam