vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-191 Nova športna dvorana


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

V Novem mestu imamo lepe nove športne objekte, med drugimi tudi bazen, ampak ne sme se pozabiti na novo športno dvorano. Peljati je potrebno aktivnosti, da to novo športno dvorano le dobimo, ker je zelo potrebna.

Odgovor

Izdelan je projekt dozidave oziroma izgradnje pomožne dvorane. Prioriteta je zajeta v proračunski postavki PP 2304081050 Pomožna dvorana Marof, katere podrobnejši opis predvidenih aktivnosti je v proračunskem dokumentu za leto 2024. Dinamika načrtovanja in izgradnje je tesno povezana  in odvisna od sodelovanja z Ministrstvom za šolstvo in šport, saj bo dvorana namenjena tudi za izvajanje športne vzgoje v srednjih šolah.

  

 

Pripravila:

 

Ivica Menger,                                                                  dr. Jana Bolta Saje

višja svetovalka                                                                     direktorica

Nazaj na seznam