vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0030/2023-107 Vprašanje ali je Komisija za statut in poslovnik obravnavala njegovo pobudo


Datum: 05. 10. 2023
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Vprašanje ali se je na Komisiji za statut in poslovnik obravnavala njegova pobuda, da se točki pobude in vprašanja dodajo tudi pohvale.

Odgovor

Komisija za statut in poslovnik je obravnavala pobudo svetnika, da se točki pobude in vprašanja dodajo tudi pohvale. Odgovor komisije je razviden iz gradiva o predlogu Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je uvrščen na dnevni red Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Kljub temu pozdravljamo predlog in pobudo, da se ne glede na ime točke, kot pobuda dodajo tudi pohvale.

 

Pripravila:

Maja Gorenc

višja svetovalka

 

 dr. Jana Bolta Saje

direktorica

                                                    

Vanja Lakner,

Vodja urada                                                

Nazaj na seznam