vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0006/2023-61 Letni strošek vzdrževanja javne razsvetljave in signalizacije


Datum: 20. 04. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Vprašanje, kakšen je letni strošek vzdrževanja javne razsvetljave in signalizacije za MO NM ter ali je mogoče, da bi javno razsvetljavo in signalizacijo upravljala Komunala Novo mesto in tako povečala tržno dejavnost?

Odgovor

Tekoči stroški izvajanja gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto so bili v letu 2022 v višini 132.129 EUR, za opravljanje gospodarske javne službe urejanja svetlobnih prometnih znakov pa je občina za tekoče vzdrževanje namenila 41.175 EUR. Za obe gospodarski javni službi je bil v letu 2022 izbran koncesionar, s katerim sta bili podpisani koncesijski pogodbi za dobo 4-ih let, to je do novembra 2026. Predlog o prenosu dejavnosti izvajanja obeh gospodarskih javnih služb javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. bomo preučili.

 

 

                          Emina Vrbetić

                    strokovna sodelavka

 

po pooblastilu št.100-0016/2022-37 z dne 5.4.2023                      

                          Katarina Petan

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                      dr. Iztok Kovačič                                                                  dr. Jana Bolta Saje

          vodja Urada za prostor in razvoj                                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam