vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Obračun NUSZ


Datum: 13. 02. 2017
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Vprašanje, kateri akti so upoštevani pri pripravi odločb za NUSZ v MO NM, glede na veliko število dokumentov na temo obdavčitve nepremičnin (s strani države).

Prosim za natančno obrazložitev, kaj vse se upošteva pri odmeri NUSZ (upoštevajoč zakonska določila, pravilnike, odloke, ipd.). Katere površine se šteje med bivalne oziroma delovne?

Odgovor

1. Uvodna pojasnila in zakonska podlaga:

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) predpisuje Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in 24/92, 29/95, 44/97- v nadaljnjem besedilu Zakon o stavbnih zemljiščih). Plačuje se od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmerja na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Ur.l. RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05, 102/05 in 93/14- v nadaljnjem besedilu Odlok o NUSZ), ki ga je na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih, 5. točke 179. člena Zakona o urejanju prostora in 218. člena Zakona o graditvi objektov sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

Z navedenim Odlokom o NUSZ so določena merila, na podlagi katerih se določa višino nadomestila in sicer: območja plačevanja NUSZ, opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti, lega, namembnost in smotrna raba stavbnega zemljišča, izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih ter motnje pri uporabi stavbnega zemljišča (hrup, smrad, prah in drugi škodljivi vplivi). Pri opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo se upošteva dejanska možnost priključitve, za katero se v primeru dvoma pridobi mnenja pristojnih upravljavcev. Zemljišča, na katerih se plačuje NUSZ pa so glede na lego in stopnjo komunalne opremljenosti razvrščena v pet območij, razvidnih iz grafične priloge k Odloku o NUSZ .

Višina NUSZ se izračuna tako, da se za vsak posamezni primer v skladu z Odlokom o NUSZ določi število točk in površino za odmero, zneski pa se pomnožijo z ustrezno višino vrednosti točke, ki se v skladu s 13. členom Odloka o NUSZ, določi s sklepom občinskega sveta, oziroma po naslednji enačbi:

Višina NUSZ = površina x vrednost točke x število točk x število mesecev v letu odmere.

 

Zadnji sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ je Občinski svet MONM sprejel 18.12.2014 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/14 in se do sprejetja nove vrednosti točke revalorizira z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

 

2. Površine, od katerih se odmerja NUSZ

  • Ø Za zazidana stavbna zemljišča se nadomestilo plačuje od stanovanjskih površin in od poslovnih površin.

Stanovanjske površine, od katerih se odmerja NUSZ, predstavljajo čisto tlorisno površino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti, pralnice, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineta, garaž za osebne avtomobile in drugih zaprtih prostorov v objektu.

Poslovne površine, od katerih se odmerja NUSZ, predstavlja čisto tlorisno površino poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki …. ). Točkujejo se po vrsti dejavnosti, kot to določa 6. člen tega odloka.

Poleg navedenih zaprtih poslovnih površin se NUSZ odmerja tudi od odprtih prostorov, ki se po odloku štejejo za poslovne površine tako, da se  pri površini za odmero nadomestila glede na namen uporabe upošteva naslednje korekcijske faktorje :

- za parkirišča, odprta skladišča,  nadstrešnice

0,3

- za vsa zemljišča na območju  bencinske črpalke

0,5

- za površine bazenov

0,5

- za ograjene površine okrog bazenov  in prostore za kampiranje

0,3

- za zunanje gostinske površine

0,5

- za rekreacijske površine (tenis igrišča, …)

0,3

- za razstavno prodajne površine 

0,7

- za ostale primere

0,3.

 

  • Ø Za nezazidana stavbna zemljišča se NUSZ plačuje od celotne površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je s prostorskim izvedbenim aktom določeno za gradnjo, v kolikor so glede možnosti priključitve izpolnjeni pogoji iz 218. člena Zakona o graditvi objektov. Namen uporabe stavbnega zemljišča se točkuje glede na vrsto pozidave (stanovanjski objekti, nezazidana stavbna zemljišča – fizične osebe ter nezazidana stavbna zemljišča – pravne osebe) ter glede na območje, v katerem se nahaja. Pri tem se za nezazidana stavbna zemljišča fizičnih oseb upošteva seštevek točk iz 8. člena Odloka,  navedenih v tabeli  1 in  tabeli 2,  za pravne osebe pa samo točke iz tabele 2. 

 

3. Zavezanci za plačilo NUSZ , podatki za odmero in izdaja odločb o odmeri

Zavezanci za plačilo NUSZ so fizične osebe in pravne osebe, kot lastniki ali neposredni uporabniki zemljišča, stavbe ali dela stavbe.

Zavezanci za plačilo NUSZ so v skladu z določili 14. člena Odloka o NUSZ dolžni Mestni občini Novo mesto posredovati vse potrebne pravilne podatke za izračun nadomestila in v roku 30 dni tudi vse spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča. Če nastane sprememba med letom, se upošteva z začetkom naslednjega meseca po nastanku spremembe.

V primeru, da predloženi podatki niso skladni z evidencam in registrom podatkov, s katerim razpolaga občina, se zavezancem odmeri NUSZ na podlagi podatkov iz razpoložljivih evidenc.

Odločbe o odmeri NUSZ po določilih 404. člena Zakona o davčnem postopku izda davčni organ po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki veljata na 1. januar leta, za katerega se določa NUSZ in na podlagi evidence podatkov za odmero NUSZ, ki jo je občina Finančnemu uradu RS  dolžna posredovati v zakonsko predpisanem roku.

 

Pripravila:

Darja Plantan

Podsekretarka

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja Urada za prostor in razvoj                                               Direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam