vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 485 Priprava odloka o urejenosti naselij in krajine


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Že vrsto let opozarjanje na zanemarjene objekte; konec lanskega leta je bil sprejet Zakon o urejanju prostora 3 kateri se bo začel uporabljati s 1. junijem 2022; pobuda, da občinska uprava pripravi odlok o urejenosti naselij in krajine, ki je podlaga za urejanje takih objektov.

Odgovor

Vzdrževanje zanemarjenih objektov, ki kvarno vplivajo na urejenost naselja in krajine ali ovirajo redno rabo okoliških javnih površin in so posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja teh objektov, lahko občina lastnikom odredi neposredno na podlagi določil 255. do 258. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3) in za to ni potrebno sprejeti posebnega odloka o urejenosti naselij in krajine.

Občina odredi vzdrževanje z odločbo, s katero lastnika ali upravljavca nepremičnine zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela, ter določi katera so ta dela in katere so pomanjkljivosti, ki kvarno vplivajo na urejenost naselja ali krajine. Pred izdajo odločbe seznani zavezanca iz prejšnjega odstavka o nameri izdaje odločbe in mu svetuje, kako naj se ukrepi, kot naj bi bili odrejeni, izvajajo, ter mu predstavi možnosti sofinanciranja iz proračunskih in drugih sredstev, če zavezanec iz gospodarskih in drugih razlogov takih del ne bi mogel izvesti sam. Občina in zavezanec lahko skleneta pisni dogovor o izvedbi vzdrževanja, v katerem se lahko dogovorita tudi za finančno soudeležbo občine.

Vzdrževalna dela se lahko odredijo, če je izpolnjeno vsaj eno merilo iz drugega odstavka 257. člena glede stanja nepremičnine (odpadanje zaključnih plasti fasade, poškodovana streha ali napušč, poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske vode, zaraslo grmičevje, nevzdrževana drevesa, neurejena opuščena oziroma neaktivna gradbena jama ali gradbišče, …) in vsaj eno merilo iz četrtega odstavka 132. člena tega zakona glede lokacije (ob javnih površinah, na drugih urbanistično pomembnih lokacijah, v območju varstva kulturne dediščine, turističnih znamenitosti, …).

Z Odlokom o urejenosti naselij in krajine, katerega namen, vsebina in postopek priprave je določen v 132. in 133. členu ZUreP-3, lahko občina določi prostorske izvedbene pogoje (PIP) glede namembnosti, lege, velikosti in oblikovanja posegov v prostor, da se ti izvajajo in vzdržujejo tako, da se ustvarjajo, ohranjajo in krepijo kakovostne prepoznavne značilnosti prostora in njegova identiteta, in sicer za območja na katerih je urejenost naselja in krajine posebej pomembna ali je zaradi drugih vzrokov treba izboljšati kakovosti bivalnega in delovnega okolja. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja priročnik za pripravo Odloka o urejenosti naselij in krajine, ki naj bi izšel v prvi polovici meseca aprila 2022. Priročnik bo poleg nabora možnih vsebin odloka in podrobnejše obrazložitve postopka njegove priprave vseboval tudi dva vzorčna primera odlokov, ki bosta občinam v pomoč pri določanju namena odloka, njegove vsebine in območja urejanja.

Skladno z naborom možnih vsebin odloka in na podlagi sklepa župana bo Mestna občina Novo mesto lahko pristopila k pripravi Odloka o urejenosti naselij in krajine za aktualne prostorske tematike, ki jih OPN ali posamezni OPPN-ji podrobneje še ne urejajo. 

Odlok o urejenosti naselij in krajine se sprejme po postopku, ki je v občini predpisan za sprejetje drugih občinskih odlokov, pri čemer ga občina javno obravnava ob smiselni uporabi določil za pripravo ostalih občinskih prostorskih aktov.

 

   

 

                            Mojca Tavčar

      vodja Oddelka za okolje in prostor

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

 

Nazaj na seznam