vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 317 Pobuda da se odgovori na pobudi Analiza stroškov blata in Umestitev ležečega policaja v Koroški vasi


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Že 28. 5. 2020 je podal 2 pobudi in sicer Analiza stroškov sušenja blata in Umestitev ležečega policaja v Koroški vasi in tedaj so bili odgovori, da se tako hitro ne morejo podati odgovori (do naslednje seje) in sedaj je minilo že pol leta in s strani pripravljavcev odgovorov se lahko sedaj pripravi ustrezen odgovor.

Odgovor

Odgovor 1 :

 

Odgovor je pripravil izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod in hkrati upravljavec komunalne infrastrukture Komunala Novo mesto d.o.o. Odgovor je v prilogi.

243-Sušenje blata na CČN Novo mesto-priloga.pdf

 

Odgovor 2 :

 

Ob prejetju pobude v maju 2020 je bila predvidena izvedba meritev v prometu takoj, ko bodo za to izpolnjeni pogoji in sicer glede na vrstni red meritev in razpoložljivost naprav. Medtem je prišlo tudi do okvare merilne naprave, vseeno pa smo obvestili Policijsko postajo Novo mesto in podali zaprosilo za izvedbo nadzora prometa pri katerem ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj od predpisane omejitve hitrosti v naselju, torej ni bilo zaznanih večjih kršitev. Meritve prometa bodo izvedene, po prejemu merilne naprave iz servisa. Meritve, ki so bile izvedene v letu 2019 v novembru kažejo enako stanje – brez prekoračitev hitrosti.

 

 

Pripravil:

mag. Jože Kobe                                                                                                

                                                                                                        

Jure Duh

Višji svetovalec

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam