vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-76 Požarna varnost v starem mestnem jedru in v drugih starejših delih strnjenih naselij


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

V vašem odgovoru je navedeno: "V veljavnem Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 108/99 in nadalj.) so v 108. členu že zapisane usmeritve za varstvo pred požarom in sicer: »Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z odmiki in požarnimi ločitvami od parcelnih mej in med objekti, intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila, viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter s površinami ob objektih za evakuacijo ljudi. Na območjih brez hidrantnega omrežja in na območjih, kjer pretoki na omrežju ne zagotavljajo ustrezne preskrbe s požarno vodo, izvajalec gospodarske javne službe za oskrbo z vodo zagotovi požarne bazene in druge ustrezne ureditve. Dostopne in dovozne poti ter postavitve in delovne površine za gasilska vozila morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090. V območjih velike požarne ogroženosti gozdov se praviloma ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter za materialne dobrine in naravo.«" kar se nanaša na nove gradnje in urejanje. Kaj pa je predvideno v primeru obstoječih gradenj in ureditev? Ni mi znano v katerem dokumentu je opredeljeno, kje niso zadostni pretoki z vodo in bi bilo potrebno zagotoviti ustrezne požarne bazene ali druge ustrezne ureditve. Prav tako ni označenih dostopnih in dovoznih poti ter postavitev in delovnih površin za gasilska vozila, ki bi moralo ustrezati standardu SIST DIN 14090. Pri pregledu v prihodnjem mesecu je lahko v pomoč tudi gradivo na sledeči povezavi:

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Matjaz/Preventiva/Posveti/MPV%202017/%C5%A0tremfelj_Intervencijske%20poti%20in%20povr%C5%A1ine%20za%20gasilce.pdf

Odgovor

V 9.a členu Pravilnika o požarnem redu, ki govori o intervencijskih poteh in samem pravilniku je določeno, da intervencijske poti za določeni objekt izdela služba za varstvo pri delu, naredi izvleček o požarnem redu, evakuacijski načrt in določi intervencijske površine.

Pobuda je predana Gasilsko-reševalnemu centru Novo mesto, ki bo izdelal Elaborat intervencijskih poti.

 

Pripravila:

mag. Lidija Plut

podsekretarka

 

 

Fikret Fejzić

Višji svetovalec za zaščito in reševanje

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam