vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-25 Požarna/potresna varnost na območju starega mestnega jedra


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda, da območje mestnega jedra in neposredne okolice pregleda skupina kompetentnih predstavnikov MONM, GRC ter civilne zaščite in pripravi ustrezne ukrepe za zagotavljanje primerne požarne varnosti ter opredeli postopke v primeru evakuacije. 

Cilj Mestne občine Novo mesto je, da se v bodoče obstoječa grajena struktura mestnega jedra popolni tudi s prebivalci, ki stalno bivajo na tem območju. Ob bežnem pregledu dokumentacije in obhodu starega mestnega jedra sem zaznal, da vsa območja niso primerno dostopna za tovorna vozila GRC (Gasilsko reševalnega centra) kot tudi ni vidnih hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti na tem območju.

V kolikor želimo obnoviti grajeno strukturo (ali jo nadomestiti z novo, zaradi konstrukcijske neprimernosti obstoječih objektov) in omogočiti prebivalcem primerno in varno življene v starem mestnem jedru, je priporočljivo ustvariti ustrezne predpogoje morebitnim investitorjem. V primeru dotrajanosti konstrukcije objekta in morebitne nadomestne gradnje ob upoštevanju kulturnovarstvenega režima, bo vsak investitor vesel, da bo v naprej vedel, kako hitro bo prišel do gradbenega dovoljena s pridobljenimi vsemi soglasji.

Obstoječi prebivalci navedenega območja pa bodo bili z morebitno izgrajeno hidrantno mrežo zagotovo bolj pomirjeni.

Ukrepi na področju požarne in potresne varnosti se lahko vključijo tudi v nov nastajajoči OPN Novo mesto, ki je že nekaj časa v pripravi.

Omenjen način pregleda dela mesta se lahko uporabi tudi v prihajajočih letih, da se po potrebi preveri tudi preostale dele strnjenih naselij na območju MONM.                 

9001 1 2019 25.pdf              

Odgovor

Mestna občina Novo mesto, bo skupaj z GRC Novo mesto in JP Komunalo opravila ogled mesta, kjer bo podrobneje analizirano obstoječe hidrantno omrežje, ter opredeljeni postopki v primeru evakuacije.  Uprava MONM in GRC Novo mesto obravnavano problematiko dobro poznata. To, da so ulice ozke in ni možna intervencija po ozkih in strnjenih delih starega mestnega jedra je dejansko problem vseh večjih mest. GRC razpolaga z nekaj manjšimi gasilskimi vozili in gasilskimi lestvami s katerimi bi, skupaj s prostovoljnimi gasilci, ki imajo vozila za gašenje gozdnih požarov, takih vozil je v MO Novo mesto kar 10,  obvladovali morebitne požare v mestnem jedru Novega mesta.

V veljavnem Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 108/99 in nadalj.) so v 108. členu že zapisane usmeritve za varstvo pred požarom in sicer: »Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z odmiki in požarnimi ločitvami od parcelnih mej in med objekti, intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila, viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter s površinami ob objektih za evakuacijo ljudi. Na območjih brez hidrantnega omrežja in na območjih, kjer pretoki na omrežju ne zagotavljajo ustrezne preskrbe s požarno vodo, izvajalec gospodarske javne službe za oskrbo z vodo zagotovi požarne bazene in druge ustrezne ureditve. Dostopne in dovozne poti ter postavitve in delovne površine za gasilska vozila morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090. V območjih velike požarne ogroženosti gozdov se praviloma ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter za materialne dobrine in naravo.«

 

 

Pripravila:

mag. Lidija Plut

podsekretarka

 

Fikret Fejzić

Višji svetovalec za zaščito in reševanje

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam