vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Brv Irča vas


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Zaprosilo za informacijo v zvezi s potekom razlastitvenega postopka za izgradnjo brvi v Irči vasi. Kdaj se lahko pričakuje končna odločitev?

Odgovor

Razlastitveni postopek poteka v dveh fazah, in sicer v prvi fazi se ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za razlastitev in če so izpolnjeni, pristojni upravni organ izda odločbo, s katero se začne razlastitveni postopek in dovoli pripravljalna dela, v drugi fazi pa se izvede razlastitev.

V konkretnem primeru je odločba o začetku postopka razlastitve pravnomočna. Na njeni podlagi smo naročili geotehnične raziskave terena, ki so potrebne za določitev temeljev mostne konstrukcije, ter ureditev meje in parcelacijo nepremičnin. Na OGU Novo mesto teče postopek ureditve meje in parcelacije. Zaradi nestrinjanja razlastitvenega zavezanca z ureditvijo meje in parcelacijo je bila 6. 3. 2018 razpisana ustna obravnava. Ko bo odločba o ureditvi meje in parcelaciji pravnomočna ter bodo spremembe vpisane v zemljiško knjigo, bomo predlagali nadaljevanje razlastitvenega postopka.

Glede na vse pravice razlastitvenega zavezanca (pritožba, upravni spor) težko napovemo, kdaj bo postopek končan, vsekakor pa upamo, da bo pravnomočno zaključen še letos.

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                                 dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                                                direktorica

 

Nazaj na seznam