vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Nadomestna gradnja - Novi trg (območje stare steklene stavbe občine)


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Ali so za potrebe nadomestne gradnje izdelane vse strokovne podlage za ureditev območja pred Kulturnim centrom Janeza Trdine oziroma je izdelana idejna zasnova (prosim za navedbe vseh strokovnih podlag, ki so bile izdelane za potrebe projekta)?

Odgovor

Za območje Novega trga, ki vključuje tudi zemljišče, na katerem je stal objekt Novi trg 6, Mestna občina Novo mesto vodi postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg), na pobudo investitorja, podjetja Trgograd d.o.o.

Pri izdelavi osnutka OPPN Novi trg, ki je bil izdelan decembra 2016, so bile izdelane naslednje strokovne podlage:

 • Strokovne podlage za OPPN Novi trg (izdelel GPI d.o.o. Novo mesto),
 • Geodetski načrt (izdelal: Geoinženiring Marijo Ličina, s.p., Novo mesto, M 1: 500),
 • Kapacitetna prometna študija optimalne rešitve priključevanja OPPN Novi trg v obstoječe križišče Ljubljanska – Seidlova – Šmihelski most v Novem mestu (št. študije 06-11/2016, izdelal: dr. Tomaž Maher Prometno inženirstvo, s.p., Ljubljana, november 2016),
 • Geološko geomehansko poročilo (št. poročila 3543-173/2016-01, izdelal: Geologija d.o.o. Idrija, Idrija, november 2016).

Pri izdelavi osnutka so bile upoštevane še naslednje strokovne podlage:

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06 in 8/15 - teh. popr.),
 • Elaborat Prometna študija (izdelal: APPIA, d.o.o., št. proj. AP006-06, Ljubljana, februar 2006),
 • Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Novi trg v Novem mestu (izdelal: Arhitekton, d.o.o., Novo mesto, št.: 379/2005, faza: idejna zasnova, marec 2006),
 • Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (izdelal: Arhitekton, d.o.o., Novo mesto, št.: 379/2005, faza: javna razgrnitev predloga, marec 2006),
 • Odlok o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu – 2. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91 in 11/91-popr.),
 • Odlok o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98, 74/02 in 40/07 – obv. razl., 42/14),
 • podatki o obstoječih in predvidenih infrastrukturnih vodih in napravah,
 • topografski in orto-foto načrt ter drugi podatki iz uradnih evidenc,
 • pobude investitorjev in Mestne občine Novo mesto,
 • http://www.geoprostor.net/piso/,
 • http://www.geopedia.si/,
 • http://gis.arso.gov.si/atlasokolja.

Po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN Novi trg smo na zahtevo Ministrstva za kulturo pridobili iz Ministrstva za okolje in prostor tudi odločbo o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (št. 35409-355/2016/10 z dne 6.3.2017).

Poudariti je še potrebno, da so bile na območju zelenih površin pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, najprej izvedene predhodne arheološke raziskave, ki jih je izvedel Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, katerih naročnik je bilo Ministrstvo za kulturo. Raziskave so izvajali v aprilu 2017. Investitor novega objekta je  v avgustu 2017 opravil predhodne arheološke raziskave s testnimi sondami. Raziskave niso potrdile obstoja arheološkega najdišča na obravnavanem območju. Projekt je trenutno v fazi izdelave dopolnitve osnutka in izdelave okoljskega poročila.

Pripravila:

mag. Lidija Plut

podsekretarka

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

 

Nazaj na seznam