vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-35 Nov zbirno reciklažni center


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Mag. Bojan Kekec

Pobuda

Pred letom in pol je bilo podpisano pismo o nameri glede izgradnje zbirno reciklažnega centra Novo mesto, Straža in Mirna Peč; v luči dogajanja požara v reciklažnem centru v Novem mestu, ki je bil pravočasno nevtraliziran podaja pobudo, da se tega res loti čim prej; na sedanjem majhnem prostoru je prevelika količina komunalnih odpadkov; če bi se vžgala embalaža bi bila zadeva težje obvladljiva; pobuda, da občinska uprava čim prej pripravi poročilo glede novega zbirno reciklažnega centra.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ima z Občino Mirna Peč in Občino Straža sklenjen sporazum o skupni uporabi in sofinanciranju Medobčinskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Gospodarski coni Zahod – 1. faza. Ta se nanaša na izvedbo zbirnega centra za občane.

Izvedba zbirnega centra s predvidenimi površinami za morebitno skladiščenje odpadkov ni predmet sporazuma z obema občinama in je predvidena v 2. fazi izvedbe centra.  

Gradnja na območju platoja 8, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto, bo omogočena po izvedbi komunalne infrastrukture na območju GC Zahod, ki jo bodo po sporazumu o izvedbi komunalne opreme izvedli soinvestitorji – lastniki zemljišč na območju (Dinos, GPI Tehnika, Gradbeništvo Mačerol, MONM).

V teku je projektiranje komunalne infrastrukture za GC Zahod. Predvidoma bo v letošnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje, v prihodnjem letu pa je načrtovana gradnja.

 

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam