vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2022 – 532 Stanje v romskih naseljih


Datum: 06. 10. 2022
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Predstavnik romske skupnosti
Svetnik: Duško Smajek

Pobuda

Hodi veliko po romskih naseljih in v naselju Žabjak Brezje je veliko ščurkov; imajo tudi veliko psov in to je nevarno; za veliko zadev se v naseljih govori, da so v redu, pa niso; tudi vrtec je ves gnil; nihče se ne sekira kakšna so stanja v naseljih.

Odgovor

Mestna Občina Novo mesto je za potrebe deratizacije in dezinsekcije do leta 2021 namenjala nekaj tisoč evrov iz občinskega proračuna. V zadnjem letu je posebno pozornost namenjala ozaveščanju Romov o pomembnosti izvajanja teh preventivnih posegov v naseljih in hkrati postopno ukinjala njihovo plačevanje. Predvideno je, da bodo z začetkom naslednjega leta tudi Romi te obveznosti v celoti prevzeli sami, pri čemer so bili s časovnico ukinitve večkrat seznanjeni. Situacijo psov v romskih naseljih spremljamo in ukrepamo v skladu s svojimi (omejenimi) pristojnostmi. Pri tem sodelujemo s koncesionarjem, Zavetiščem Turk, policijo in lokalno veterinarsko inšpekcijo. S strani veterinarske inšpekcije bi bila nujna doslednejša obravnava psov, ki kažejo znake zanemarjenosti ali zapuščenosti. Ker gre v romskem naselju za pse, ki jim je tudi brez čipiranja možno določiti lastnike, bi morala veterinarska inšpekcija z odločbo odrediti odlov psa na stroške lastnika oz. lastniku izreči kazen, kar pa se v praksi ne izvaja. Zgolj občasni odlovi psov s strani zavetišča niso rešitev, saj je romske pse zaradi slabega stanja in pomanjkljive socializacije najtežje oddati, po 30 dneh pa postanejo finančno breme zavetišča. Sočasno Rome kontinuirano ozaveščamo o pomenu odgovornega lastništva psov, saj so tako kot večinsko prebivalstvo dolžni ustrezno poskrbeti za svoje živali, pri tem pa si obetamo tudi podporo njihovih predstavnikov.

Glede prostorov v romskih naseljih, kjer potekajo vrtčevski programi in delavnice nevladnih organizacij, je mestna občina pred kratkim opravila temeljit pregled in pripravila načrt obnove, ki je predvidena tudi v Strategiji za Rome do leta 2030. Poškodbe oz. znaki dotrajanosti so bili sicer ugotovljeni predvsem na kontejnerskih objektih v naseljih v Šmihelu in Pogancih, obnova pa bo glede na predvidene stroške potekala postopoma, v skladu z nujnostjo posegov in  na način, ki bo omogočal čimbolj nemoten potek programov. Velike težave, predvsem v povezavi z objekti v naselju Žabjak Brezje, povzroča vsakomesečni vandalizem s strani tamkajšnjih prebivalcev, zaradi česar se sredstva, namenjena za obnovo, porabljajo predvsem za odpravo novonastalih poškodb.

 

 

Pripravili:

Špela Sila,

strokovna sodelavka VII/2 – I

 

in

 

Meta Retar Kramar mag.,

vodja Urada za družbene dejavnosti

 

Nazaj na seznam