vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2022 – 531 Pasje zavetišče in odjem psov iz romskih naselij


Datum: 06. 10. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Predstavnik romske skupnosti
Svetnik: Duško Smajek

Pobuda

Pasje zavetišče ne odjema psov iz romskih naselij in se tudi ne javlja na telefon; pravijo da občina denarja ne da in zato ne pridejo iskat psov v naselje; vprašanje kaj je s tem.

Odgovor

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) določa postopek, pravice in obveznosti, v primerih, ko gre za zapuščene živali. Zapuščenim živalim se zagotavlja pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Odlov psov v romskih naseljih se je v Mestni občini Novo mesto v preteklosti že večkrat izvedel, vendar se je le-ta izkazal za dolgoročno neučinkovitega, ker ni odgovornega lastništva psov. Z namenom ureditve lastništva psov v romskih naseljih je MONM dne 22.9.2022 v naseljih Žabjak/Brezje izvedla akcijo čipiranja in cepljenja psov. Akcija je bila uspešna, bi bilo pa čipiranih in cepljenih psov še precej več, če zakonodaja ne bi omejevala čipiranja in cepljenja na znan izvor matere, interes s strani romov je namreč bil izkazan. Pristojne inštitucije znanemu izvoru matere strogo sledijo, vendar izkušnje iz prakse kažejo, da bi bilo smotrno v teh primerih omogočiti tudi drugačne rešitve. Posledično se namreč zmanjša število bolezni in vzpostavi podlaga za ogovorno lastništvo psov.

 

 

Pripravili:

 

Tina Hadžič

višja svetovalka za premoženjske zadeve

 

in

 

        Špela Sila,

strokovna sodelavka                                                                           dr. Jana Bolta Saje

      na SOU OD                                                                        v.d direktorice občinske uprave

 

Nazaj na seznam