vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Objava časovnice ob odprtju vodarne


Datum: 21. 04. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Pobuda, da se ob odprtju vodarne objavi časovnica, kdaj se bodo začeli kazati rezultati pri kakovosti pitne vode in o tem obvesti javnost.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ima v proračunu za leto 2015 zagotovljena sredstva na postavki 23 11 063 006 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske v višini 2.400.000,00 EUR.

Sredstva v letu 2015 so predvidena za dokončanje projektne dokumentacije za vodarni, ter pridobitev upravnih dovoljenj. V letu 2015, po pridobitvi gradbenega dovoljenja, je  predvidena izgradnja dveh vodarn za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije, in sicer izgradnja vodarne Jezero in vodarne Stopiče. Z navedeno tehnološko nadgradnjo bodo rezultati takojšni. Zagotovljena bo dolgoročna zagotovitev pitne vode ob podnebnih spremembah ter izboljšanje kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu.

Ker sta navedeni vodarni v fazi izdelave projektne dokumentacije, bo navedena pobuda upoštevana, ko bodo dani pogoji za otvoritev. 

 

Pripravila:

Nataša ENGEL                                                                  dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

                                                                                   DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Alenka MUHIČ,

Vodja Urada za razvoj in investicije  

Nazaj na seznam