vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-13 Izboljšanje cestne ureditve na križišču železniške proge pri podjetju Makoma v Bršljinu


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Pobuda, da Občinska uprava preuči križišče z železniško progo pri podjetju Makoma v Bršljinu za boljši pretok prometa.

Ob spuščenih zapornicah, ko se čaka na prehod vlaka in ob konicah se tam ustvari veliko stoječega prometa in dolge kolone. Ob dvigu zapornic nastane dodatni prometni zamašek zaradi zavijanja v levo v obe smeri. 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je prometno ureditev omenjenega križišča preverila v okviru Projekta Rekonstrukcije občinske ceste LZ 299251, Ulica Bršljin v Novem mestu v gradbeni situaciji ureditve priključka Foersterjeve ulice na ulico Bršljin in sicer kot 2. fazo, ki ni bila predmet tega projekta.

Za izvedbo predvidene rešitve je potrebno pridobiti zemljišča in izvedbeni projekt.

Dejanska izvedba je torej odvisna od prioritet in možnosti pridobitve zemljišč.

 

Pripravil:

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam