vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-40 Financiranje projektov krajevnih skupnosti


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Vprašanje se nanaša na projekte krajevnih skupnosti oz. financiranje le teh; višine odobrenih sredstev v okviru financiranih projektov krajevnih skupnosti so zelo različne od ene do druge krajevne skupnosti; naredil je analizo in v zadnjih 6 letih je KS Dolž prejela nekaj več kot 371.000 eur, na drugi strani pa KS Ločna Mačkovec 0 eur; KS Karteljevo nekaj več kot 121.000 eur na drugi strani KS Kandija Grm, ki je prejela nekaj več 34.000 eur; torej prvi dve KS nekaj več kot 620 ali 420 itd. eur na prebivalca, na drugi strani pa 0 eur na prebivalca pa 14 ali 30 eur; vprašanje županu ali se bo na ta način še naprej nadaljevalo z napačno poimenovanim participativnem proračunom ali pa se ga bo korigiralo še v tem mandatu.

Na vprašanje je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

Izhodišča za financiranje projektov krajevnih skupnosti so za vse KS enaka. V poračunu imajo zagotovljena osnovna sredstva (sorazmerno s površino, številom prebivalcev ipd.), vse imajo enake možnosti prijave projektov oziroma s tem povezanega sofinanciranja, je pa realizacija odvisna od njihove lastne angažiranosti, aktivnosti in dela, pri čemer so nekatere KS uspešnejše od drugih. Vsako leto odobrimo za okoli 700.000 evrov projektov, končna finančna realizacija je nekoliko nižja, okoli 500.000 evrov. S tovrstnim načinom sofinanciranja letno realiziramo več projektov kot jih participatorni proračuni preostalih mestnih občin v dvoletnem ciklu.

 

Pripravila:

Monika Gabrič Simon,

vodja Kabineta župana po pooblastilu št.

1000-0009/2018-65 z dne 16. 1. 2023

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam