vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-12 Vprašanje glede celostne prometne strategije


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Maja 2017 je bila narejena oz. sprejeta Celostna prometna strategija MONM (CPS) za obdobje petih let. Večina ukrepov (akcijski-finančni načrt) se konča z letom 2022. V dokumentu je navedeno, da bomo dokument prenovili leta 2022.Zanima nas:

- kakšni so kazalci uspešnosti CPS 2017-2022?

- kateri projekti niso bili realizirani v CPS s pojasnili, zakaj niso bili realizirani?

- kdaj lahko pričakujemo novo prometna strategija za nadaljnje obdobje?

Odgovor

CPS, ki je bila izdelana leta 2017, vsebuje tudi dolgoročno vizijo razvoja prometa v MONM po letu 2025.

V pripravi je izdelava nove CPS za MONM, ki bo temeljila na analizi stanja obstoječe CPS. Izvedena bo strokovna študija na osnovi realizacije obstoječe CPS, iz katere bo razvidno na katerih področjih so cilji že doseženi in na katerih še ne.

Sam potek izdelave CPS je odvisen od  Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22), ki je v veljavi od oktobra 2022, skladno s katerim mora pristojni minister pred začetkom izdelave CPS (oziroma novelacije) podrobneje predpisati vsebino, obliko, način priprave, odstotek in višino sofinanciranja celostnih prometnih strategij, način spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov.

 

 

 

                          Emina Vrbetić

                    strokovna sodelavka

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                      dr. Iztok Kovačič                                                                  dr. Jana Bolta Saje

          vodja Urada za prostor in razvoj                                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam