vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2022-7 Vprašanja glede programskih sredstev za področje kulture


Datum: 12. 01. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda za posredovanje celovite informacije o porabi programskih sredstev na področju kulture pri dveh zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, in sicer Anton Podbevšek Teater in Zavod Novo mesto.

Prosim za naslednje podatke:

1.         Višina odobrenih programskih sredstev po postavkah za oba zavoda (za vsakega posebej)

2.         Podlaga za odobritev sredstev (načrt programov obeh zavodov na področju kulture oziroma kakšna koli druga programska podlaga za zaprošena sredstva)

3.         Realizirana višina programskih sredstev po postavkah za oba zavoda (za vsakega posebej)

4.         Podlaga za realizacijo (poročilo obeh zavodov o izvedenih projektih oziroma programih oziroma kakršna koli poročila obeh zavodov, na podlagi katerih so bila sredstva dejansko realizirana in odobrena).

Prosim za posredovanje podatkov za leta 2019, 2020, 2021, 2022.

Odgovor

Odgovor na 1. vprašanje: Višina odobrenih programskih sredstev po postavkah za oba zavoda (za vsakega posebej)

ANTON PODBEVŠEK TEATER (programska sredstva v obdobju od leta 2019 do 2022 na podlagi sprejetega proračuna):

2019

2020

2021

2022

108.667

(upoštevane prevzete programske obveznosti iz leta 2018 v višini 10.667,25 EUR)

98.000

98.000

98.000

 

Sredstva namenjena za izvajanje programskih vsebin zajemajo sofinanciranje stroškov nastalih pri pripravi in izvedbi štirih premiernih uprizoritvenih predstav, ki jih zavod pripravi v koprodukciji in lastni produkciji.

 

ZAVOD NOVO MESTO (programska sredstva na področju kulture v obdobju od leta 2019 do 2022 podlagi sprejetega proračuna):

2019

2020

2021

2022

104.000

(upoštevane prevzete programske obveznosti iz leta 2018 v višini 22.000 EUR)

94.000

94.000

124.000

 

Programski stroški zajemajo sofinanciranje Festivalov Jazzinty in Sem glasba, sem mesto, abonmajskih in izven abonmajskih vsebin, programov kulturno-umetnostne vzgoje za vrtce, osnovne in srednje šole ter posveta Po jutru se dan pozna, kulturno-umetnostnih vsebin za družine, lastno produkcijo in razstavni program.

 

Odgovor na 2. vprašanje: Podlaga za odobritev sredstev (načrt programov obeh zavodov na področju kulture oziroma kakšna koli druga programska podlaga za zaprošena sredstva).

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, so pred pripravo proračuna pozvani k oddaji plana dela zavoda (plače, prispevki, materialni in programski stroški, plan investicijskega vzdrževanja) na podlagi finančnih izhodišč, ki jih pripravi Oddelek za finance MO Novo mesto. Anton Podbevšek Teater in Zavod Novo mesto skladno z usmeritvami pripravijo predlog plana delovanja javnega zavoda, kamor sodijo tudi programske vsebine. Javna sredstva se zagotavljajo javnim zavodom na podlagi ustanovitvenega akta po postopku kot ga določa zakon, ki ureja javne finance za posredne proračunske uporabnike. Višino javnih sredstev za financiranje javnega zavoda določi ustanovitelj, upoštevaje osnove za izvajanje javne službe, kamor sodijo:

-       splošni stroški delovanja,

-       stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,

-       programski materialni stroški,

-       stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme,

ter na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega programa dela.

Na podlagi sprejetega proračuna MO Novo mesto se z javnim zavodom sklene pogodba, v kateri so opredeljeni zneski sofinanciranja po kontih, medsebojne obveznosti, kamor sodi tudi poročanje in dokazovanje porabe programskih stroškov.

 

Odgovor na 3. vprašanje: Realizirana višina programskih sredstev po postavkah za oba zavoda (za vsakega posebej).

ANTON PODBEVŠEK TEATER (realizacija programskih sredstev v obdobju od leta 2019 do 2022):

 

2019

2020

2021

2022

Plan

108.667

(upoštevane prevzete programske obveznosti iz leta 2018 v višini 10.667,25 EUR)

98.000

98.000

98.000

Realizacija

108.667

95.810

93.983

98.000

 

 

V letih 2020, 2021 in 2022 so bile omejitve pri izvajanju programskih vsebin v živo zaradi covida 19, vendar je Anton Podbevšek Teater presegel načrtovani program, realiziral vse štiri premiere in gostovanja v Sloveniji in tujini, predvajal po spletu uprizorjene predstave v času zaprtja vseh gledaliških in drugih kulturnih inštitucij, prejel nekaj nagrad.

 

 

ZAVOD NOVO MESTO (realizacija programskih sredstev na področju kulture v obdobju od leta 2019 do 2022):

 

2019

2020

2021

2022

Plan

104.000

(upoštevane prevzete programske obveznosti iz leta 2018 v višini 22.000 EUR)

94.000

94.000

124.000

Realizacija

104.000

43.500

45.000

94.000

 

V letih 2020, 2021 in 2022 je Zavod Novo mesto okrnil svoje programske vsebine, predvsem na področju abonmajske in izven abonmajske ponudbe, realiziral je dve predstavi v lastni produkciji in delno kulturno-umetnostno vzgojo, zato je tudi realizacija sredstev bila nižja.

 

 

Odgovor na 4. vprašanje: Podlaga  za realizacijo (poročilo obeh zavodov o izvedenih projektih oziroma programih oziroma kakršna koli poročila obeh zavodov, na podlagi katerih so bila sredstva dejansko realizirana in odobrena).

V pogodbah, ki so sklenjene z Anton Podbevšek Teatrom in Zavodom Novo mesto, so opredeljene obveznosti glede dokazovanja in poročanja o realiziranih programih. Tako oba zavoda (kot tudi ostali, ki delujejo na področju kulture) morajo oddati polletno poročilo o porabi sredstev namenjenih izvajanju programskih vsebin, čeprav jih javni zavodi od 14. 5. 2021 niso dolžni oddajati na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 74/21). MO Novo mesto zahteva polletna poročila zaradi preverjanja dejanske realizacije plana in programa dela posameznega javnega zavoda.

 

Na podlagi polletnih in letnih poročil je razvidna realizacija poslovanja zavoda in realiziranih programskih vsebin. Sveti javnih zavodov potrjujejo plan dela za tekoče leto, ki je usklajen s prihodki iz javnih virov (MO Novo mesto, Ministrstvo za kulturo) in poročilo o realizaciji programa dela preteklega leta. S povzetki poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto in njihovimi zaključnimi računi je vsako leto seznanjen tudi Občinski svet MO Novo mesto, ki lahko preverja smotrnost porabe sredstev ter realizacijo plana in programa dela. Vsa poročila javnih zavodov so tudi objavljena na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, pod rubriko Občinski svet, seje.

 

Preverljivost, da se programske vsebine skozi leto tudi izvajajo, je razvidna iz objav dogodkov na spletnih straneh javnih zavodov in MO Novo mesto, iz sporočil za javnost. Prejemniki javnih sredstev so po pogodbi dolžni obveščati javnost o programskih vsebinah. V pogodbi o sofinanciranju je opredeljeno, da je zavod dolžan pred, med (če je ustrezno) in po dogodku izvajati informiranje in obveščanje javnosti po utečenih kanalih. Najkasneje pet dni pred dogodkom mora v Kabinet župana na elektronski naslov: kabinet@novomesto.si posredovati najavo aktivnosti oz. dogodka/-kov v obliki kratke informacije o aktivnosti in fotografije ali grafike, ki predstavlja aktivnost. V kolikor je tako najavo kot tudi poročilo v opredeljenih časovnih okvirih že objavil na svoji spletni strani ali socialnih omrežjih, lahko v Kabinet župana pravočasno posreduje povezavo do te objave. 

 

 

 

Pripravila:

mag. Sandra Boršić,

podsekretarka

 

 

 

 

Meta Retar Kramar, mag.,                                                                  dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za družbene dejavnosti                                          direktorica občinske uprave

 

 

 

 

Nazaj na seznam