vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2022-6 Pobuda in vprašanje glede kolesarske povezave Stopiče - Loka


Datum: 12. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda, da se predstavi podroben terminski izvedbeni načrt za kolesarsko traso Stopiče – Loka (brv) oziroma za natančen terminski plan posameznih odsekov in morebitne probleme, ki so oziroma bodo zakasnili izvedbo.

Za traso bi podali še dve pobudi, ki bi smiselno povezali obstoječo infrastrukturo s to traso.

1.         Povezava trase s s Šmihelsko cesto/križiščem (kolesarska pot ob Kandijski cesti - lahko tudi znotraj zdravstvenega kompleksa Splošne bolnice Novo mesto)

2.         Povezava trase s peš dostopom na Breg preko brežine nad brvjo Loka.

Odgovor

Kolesarsko povezavo Stopiče – Športni park Loka v dolžini cca. 7,5 km sestavljajo različnih odseki, od katerih so nekateri že urejeni, drugi pa predvideni za prenovo oz. novogradnjo. Trenutno so aktivni projekti Brv Loka - Kandija, Pot ob Težki vodi in Državna kolesarska povezava od križišča Žabja vas do Stopič. Pojasnilo o projektih Brv Loka – Kandija in Pot ob Težki vodi sta podana v odgovoru pod št. 900-0009/2022-4.

Kolesarska povezava Novo mesto – Stopiče, ki je predvidena v skupni dolžini cca. 5,8 km, je kompleksen projekt in se odvija v sodelovanju in sofinanciranju z Direkcijo RS za infrastrukturo. Trasa v največji meri vključuje novogradnjo, v manjši meri pa rekonstrukcijo že obstoječih povezav. Z novogradnjo sta predvideni tudi dve novi brvi čez potok Težka voda in rekonstrukcija obstoječega mostu za motorni promet skozi potok Klamfer v Črmošnjicah, ki bo v sklopu rekonstrukcije zgrajen na novo v dimenzijah, ki bodo poleg vozišča za motorni promet zagotovile dodatne površine za kolesarje in pešce. Zaradi dotrajanosti in tangenc drugih infrastrukturnih objektov (ceste, kanalizacija ipd.) bo v sklopu projekta potrebna tudi njihova obnova. Projekt se je z izdelavo projektne naloge začel julija 2021 po zastavljenem terminskem planu in je trenutno v fazi zaključka dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za premostitvene objekte in PZI za traso kolesarske povezave. V fazi dokumentacije PZI bo izdelan tudi katastrski elaborat, ki bo podlaga za pridobivanje zemljišč. Zastavljeni cilji za leto 2023 so recenzija projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja za premostitvene objekte in pridobitev zemljišč za gradnjo. Začetek gradnje prvih odsekov trase je predviden v letu 2024.

Podani pobudi sta smiselni, vendar se ju lahko obravnava kot ločena projekta, ki se ju na podlagi presoje o prioriteti uvrsti v nabor projektov za izvedbo. Za povezavo Župančičevega sprehajališča po brežini do Ulice Breg so pred leti že potekali pogovori za pridobitev zemljišč, čemur so lastniki odločno nasprotovali. Za uspešno realizacijo projekta bomo morali najprej urediti premoženjsko pravna razmerja.                             

 

 

                           

 

Pripravili:

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

Tomaž Praznik

višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov

 

Ivan Maloča

strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije in razvoj                                    

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

 

 

 

Nazaj na seznam