vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2022-5 Pobuda za ureditev problematike prepogostih premestitev najmlajših otrok v vrtcih v Mestni občini Novo mesto


Datum: 12. 01. 2023
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda županu, da se naredi načrt odpravljanja premestitev v naših vrtcih.

Naši vrtci se že dolga leta soočajo s perečo problematiko, ki sproža mnogo upravičenega nezadovoljstva med starši predšolskih otrok. Zaradi ne najboljšega načrtovanja pri izbiri lokacij vrtcev in ne najbolj premišljenih odločitev glede števila oddelkov na posameznih lokacijah namreč številni starši svojega otroka v prvem letu njegovega vpisa ne morejo vpisati v želeno enoto vrtca. Posamezni okoliši so izrazito podhranjeni z ustrezni vrtčevskimi kapacitet, medtem ko jih je drugje preveč.

Številke so res zelo zaskrbljujoče. Navajam podatke za obdobje od leta 2019 do leta 2022. V letu 2019 je bilo vloženih 126 vlog za premestitev. V letu 2020 je bilo vloženih 115 vlog za premestitev. V letu 2021 je bilo vloženih 125 vlog premestitev in v letu 2022 je bilo vloženih kar 145 vlog za premestitev.

Naj podam ilustrativen in povsem resničen primer, zato da bo razumljivo, kaj pomenijo te številke. Starši iz krajevne skupnosti Kandija Grm starejšega otroka pospremijo v vrtec Ciciban (ki je na območju Grma). Vendar za mlajšega otroka niso dobili mesta v istem vrtcu, zato ga morajo z avtomobilom odpeljati v Ločno, v vrtec Labod. In tako vsako jutri in popoldne, v času najhujših prometnih konic.

Kar je še posebej nenavadno: družinam iz območja Otočca je bil dolga leta na voljo vrtec Marjetica na Otočcu – žal je bila ta enota brez oddelka za najmlajše. Malčke so tako starši iz tega območja vozili v že omenjen vrtec v Ločni ali pa celo v Bršljin. A podatki kažejo, da se z odprtjem novega vrtca situacija ni bistveno spremenila: vlog za premestitev v novi vrtec na Otočcu je prav tako veliko: v letu 2022 je bilo teh kar 11. Skrb vzbujajoče je, da se celo pri novogradnjah zapleta in da rešitve, ki jih izvede občina, niso optimalne.

Zelo zasedena sta tudi vrtca Pedenjped in Rdeča kapica (oba na Šegovi), zato so najmlajši otroci  iz iste družine pogosto sprejeti v enoto Cepetavček v Gotni vasi in nato šele naslednje leto premeščeni v želeno enoto.

Po pravilniku o sprejemu otrok v vrtce imajo naslednje leto starejši otroci prednost pred novinci, zato  se kapacitete zasedejo, velika večina prostih mest na najbolj iskanih lokacijah je zapolnjena. In krog se ponovi.

Verjetno je res še najbolj absurdna situacija, da sorojenci niso v isti enoti vrtca, ampak starejši otrok obiskuje drugo enoto kot mlajši. Zagotovo pa tudi z vidika razvoja otroka v vzgojno najbolj občutljivem obdobju ni dobro, da se prestavlja iz enega okolja v drugega, od enih vzgojiteljic k drugim. Malčki morajo dvakrat skozi težaven proces uvajanja v vrtec; prvič na lokaciji, ki je starši ne želijo, ko pa končno pridejo na vrsto, morajo postopek uvajanja ponoviti še na želeni lokaciji.

Starši izgubljajo dragocene ure v avtomobilu, zato da razvozijo svoje otroke. Prometni zastoji v času prometnih konic se zato še povečujejo. Prav tako starši težko pridejo po otroke, ki jih imajo na več lokacijah v dovoljenem, 9-urnem času in zato pogosto prosijo za  dovoljeno prekoračitev tudi do pol ure dnevno, kar pa otroku podaljša bivanje, ki je kar za 1,5 ure daljše od 8-urnega delovnika starša.

Na podlagi rečena podajam pobudo, da župan odredi pripravo načrta oziroma strategije, kako bomo v prihodnjih obdobju bistveno zmanjšali število premestitev.

Ob tem vas prosim še za naslednje pojasnilo:

-           Zakaj se je občina odločila na Otočcu odpreti zgolj 3 oddelke, če je iz podatkov razvidno, da bi bila potrebna dodatna enota?

-           Župan je na seji dejal, da občina problematiko pozna oziroma da analize že ima. Prosim vas, da do naslednje seje tovrstne analize, če obstajajo, posredujete kot prilogu k odgovoru na to pobudo.

 

Odgovor

Občina je seznanjena s številom premestitev, ne pa tudi s konkretnimi primeri oz. težavami, ki naj bi bile z njimi povezane, saj s strani vrtcev ali staršev v tej smeri ni bila predstavljena nobena problematika. Strinjamo se s temeljito preučitvijo situacije in ugotavljanjem dejanskih razlogov, povezanih s premestitvami. Pripravili bomo analizo, ki jo bomo predstavili matičnemu odboru ter v skladu z veljavnimi akti pripravili nabor morebitnih ukrepov.

 

 

 

Pripravila:

Suzana Potočar

Višja svetovalka

 

 

Meta Retar Kramar, mag.                                                           Dr. Jana Bolta Saje

Vodja Urada za družbene dejavnosti                             V.d. direktorice občinske uprave

Nazaj na seznam