vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 414 Pobuda občinski upravi, da urgentno uredi varnost otrok pri avtobusnem postajališču Mali Slatnik


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Jasna Kos Plantan

Pobuda

Avtobusno postajališče na Malem Slatniku pri gostišču Štefan je za mnoge učence zelo nevarno območje glede varnosti v prometu. Učenci po končani šoli čakajo na avtobus, ki gre naprej v Veliki Slatnik in čakajo dobesedno na cesti. Tam ni avtobusnega postajališča, zemljišče poleg pa je zasebna last. Pobuda občinski upravi, da urgentno uredi varnost otrok v tem delu, da se ne bi prej zgodila kakšna nesreča. Nekoliko naprej pri gostilni Amigo je predvideno avtobusno obračališče, ki je nekoliko predaleč. Predlog za umestitev avtobusnega postajališča nasproti šole, potrebno pa bi bilo narediti tudi varen prehod za pešce.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni.

Odgovor

Z lastnikom parcele ob postajališču označenem na vozišču je dogovorjeno, da lahko učenci čakajo na avtobus na zasebnem zemljišču. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto je z omenjeno problematiko seznanjen in se zaveda, da trenutna rešitev ni optimalna, zato bo problematika ponovno obravnavana na prihodnji seji, ki bo predvidoma v mesecu decembru.

Pripravili:

Klemen Beličič

sodelavec za mobilnost

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije 


dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj 

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam