vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 426 Problem divjih svinj


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Dr. Janez Povh

Pobuda

Na njega so se obrnili Bršljinski lovci in opozorili na problem divjih svinj. Če bodo svinje učinkoviteje začele prečkati Andrijaničevo cesto bo problem tudi v Novem mestu. Vprašanje ali je ta problem že zaznan in ali se v občinski upravi kdo ukvarja s tem in če se ne, naj se uvedejo nekakšni ukrepi, preden začnejo svinje krožiti po centru mesta.

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto ni pristojna za reševanje tovrstne problematike, smo pa pobudo svetnika posredovali pristojnemu organu in sicer Zavodu za gozdove, OE Novo mesto, od katerega smo po opravljenem terenskem ogledu prejeli pojasnilo. Pojasnjujejo, da obstaja verjetnost prehajanja divjih prašičev preko Andrijaničeve ceste (torej od Hoferja proti krožišču »tabletka«). Divji prašiči bi na omenjeno področje lahko zašli na območje mesta iz zahodne smeri (iz smeri Zaloga), saj je cesta na južni strani ograjena z žično ograjo. Pojasnjujejo še, da v kolikor bi divji prašiči zašli na območje mesta, predvsem na njegov robni del, se po njihovem mnenju ne bi zadržali, še manj pa da bi krožili po centru mesta. Številčnost divjih prašičev v novomeškem lovsko upravljavskem območju ni tolikšna, da bi bila možnost »naselitve« divjih prašičev v centru mesta realna.

 

V primeru, da bi divji prašiči ali druge vrste divjadi zašle na območje mesta morebitno ukrepanje v smislu odlova ali odstrela zakonsko ni urejana. V preteklosti se je v primerih, ko je divjad zašla na nelovne površine to reševalo z odločbami lovske inšpekcije, ki je upravljalcu lovišča dovolila odstrel divjadi. Za reševanje morebitne konfliktne situacije, ko bi divji prašiči zašli v urbano okolje je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Pripravili:

 

Klavdija Seničar

strokovna sodelavka VII/2-II – za kmetijstvo

 

Pia Svilan

vodja Oddelka za premoženjske zadeve                                                                                                                   

po pooblastilu št. 1000-7/2019-57 z dne 27. 9. 2021

                       

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

 

Nazaj na seznam