vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 440 Število in delež komunalnih priključkov V NM, na Mirnopeški cesti


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Na območju Mirnopeške ceste v Bršljinu je zgrajena nova ulica, ki ukinja večino dosedanjih direktnih cestnih priključkov na Mirnopeško cesto. Z gradivi občinskega sveta smo bili seznanjeni, da je zagotovljena možnost, da se vse hiše priključijo na javno omrežje: vodovoda, kanalizacije in elektrike. Vprašanje: kakšno je število in delež realiziranih priključkov?

Odgovor

Na začasno električno infrastrukturo, ki ima omejeno priključno moč je trenutno priključenih 35 gospodinjstev. Pogoj za dobavo električne energije je redno plačevanje mesečnih obveznosti. V  nasprotnem primeru sledi izklop. Zaradi tega je v sklenjenih pogodbah zapisano pooblastilo Centru za socialno delo za odtegovanje morebitnega dolga iz socialnih transferjev.

 

Za priklop na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje je pogoj pridobljeno gradbeno ali uporabno dovoljenje, za kar mora biti predhodno urejeno tudi lastništvo zemljišča ali stavbna pravica. Večina zemljišč v Žabjaku je v lasti Republike Slovenije in v upravljanju MORS. Predlog MONM je, da se z zainteresiranimi uporabniki nelegalnih gradenj sklenejo 3-partitne pogodbe za podelitev stavbne pravice za določeno obdobje. V tem obdobju mora uporabnik hiše pridobiti dokumentacijo za legalizacijo objekta, vključno s plačanim komunalnim prispevkom. Trenutno sta za legalizacijo objekta zainteresirana dva kandidata. Poteka usklajevanje z MORS za sklenitev ustreznih pogodb.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam