zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 26. seje Sveta KS Drska

datum: 16. 05. 2018

Z A P I S N I K sestanka 26. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 14.05.2018 z začetkom ob 16. uri v prostorih KS Drska

ks drska

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

sestanka 26. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 14.05.2018 z začetkom ob 16. uri v prostorih KS Drska

 

PRISOTNI ČLANI:  Jožef Preskar,  Jožica Cekuta,  Mira Retelj, Polde Fink  in Majda  Kavšek 

Ostali prisotni:  Jure Duh – MO Novo mesto

                          Krajani Volčičeve ulice od hišne št.1  - 20, po seznamu (30)

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

DNEVNI RED:

  1. Ureditev prometa na Volčičevi ulici – zapora cestišče
  2. Praznik KS Drska in druženje krajanov
  3. Razno

 

K 1. točki

Pred tremi leti je bila na MO Novo mesto podana zahteva stanovalcev Volčičeve ulice od  hišne št. 1 do številke 20 za umiritev prometa  na tem delu ulice. Na podlagi le-te je bila v mesecu aprilu postavljena nova cestna signalizacija za umiritev oz. omejitev prometa. Nekaj stanovalcev, ki imajo svoje stanovanjske hiše za zaporo, se s postavitvijo popolne zapore ne strinjajo, saj jim je onemogočen dovoz s smeri Westrove ulice.

Jure Duh MO Novo mesto -  Zapora ulice je izvedena na osnovi podanega predloga  pristojnega organa. Dne 7.5.2018 je bil sklican sestanek s krajani   za soočanje nastale situacije. Izvedena prometna ureditev je začasnega značaja in izvedene bodo nove meritve. Dogovorjeno je bilo tudi, da se fiksne zapore nadomesti s potopnim stebrom, KS Drska pa ima možnost to izvesti v okviru projektov KS.

Ga. Vesna Mikolič -  Občani niso bili seznanjeni z izvedbo zapore ulice, ravno tako je sporen postopek izvršitve same zapore.

G. Janko Petrič – Upoštevati je potrebno razmere na samem vozišču, ki je brez obojestranskih pločnikov,  omejeno z ograjami in živimi mejami, ki so zelo nepregledne.

Ga. Hudoklin Jožica - Na začetku ulice živijo v glavnem starejši občani, katerim dnevno dovažajo hrano in izvajajo pomoč na domu. Tudi za  Komunalno podjetje, ki odvaža odpadke je delo z postavljeno zaporo oteženo, še težje pa bo v zimskem času in snežnih razmerah.

G. Jure Duh – za večino krajanov omenjenega dela Volčičeve ulice je nastala situacija z zaporo ulice boljša rešitev,  za stanovalce od hišne št. 1 – 6  pa slabša. Zapora je bila postavljena začasno.  Trenutno je nameščen števec za štetje prometa.

Ga. Mira Retelj –  MO Novo mesto predlaga dve varianti za rešitev nastalih razmer, in sicer:

  • ) izvedba potopnega stebrička ali zapornice – zapora prometa z regulacijo prevoznosti za upravičene osebe (projektna dokumentacija + izvedba: 10.000,00 EUR)
  • ) izvedba ozkega grla s šikano in odstopom prednosti; element umirjanja prometa brez grbine, cesta je prevozna (projektna dokumentacija + izvedba: do 5.000,00 EUR)

V razpravi je ugotovljeno, da je izvedba ozkega grla nesmiselna, saj je cestišče zelo ozko in otežuje srečevanje dveh vozil že sedaj.

G. Polde Fink – Najprej je potrebno urediti vso potrebno dokumentacijo,  šele nato se izvede projekt.

Ga.  Majda Kavšek – stanovalci si sami omejujemo razmere na cestišču. Želimo mirno sosesko in dovoz do svoje nepremičnine. Vsi stanovalci nikoli ne bodo v celoti zadovoljni z rešitvijo nastale situacije.

G. Jure Duh - Potopni stebriček je sprejemljiv za večino krajanov. Za samo lokacijo postavitve stebrička  bi se morali dogovoriti na kraju samem. Stebriček, ki se potopi, se upravlja z daljincem, katerega bi dobili vsi zainteresirani uporabniki. Način delovanja je enostaven saj se stebriček samodejno vrne v prvotni položaj. Postopek izvedbe, namestitve in postavitve ustrezne signalizacije  je v domeni MO NM, po končanem postopku pa gre stebriček v uporabo stanovalcem.

Ga. Mira Retelj - Zapora ulice naj ostane ali ne? Večina krajanov prisotnih na sestanku je za ohranitev zapore, vendar se mora postopek postavitve zapore preveriti, če je bila zapora postavljena v skladu z zakonodajo.

Ga. Majda Kavšek – MO lahko spreminja ureditve na občinski cesti po svojem režimu  na zadovoljstvo krajanov. Če ima zapora cestišča pravno podlago naj stoji , drugače naj se odstrani.

G. Jože Preskar - Na pobudo krajanov Volčičeve ulice je bil sklican sestanek prebivalcev  Volčičeve ulice od hišne  št. 1 do hišne št. 20 v zvezi z izvedbo popolne zapore na omenjeni ulici.  Svet krajevne skupnosti lahko pomaga s priporočili. Strokovne službe MO NM  naprošamo, da najde rešitev, ki bo ugodna za večino krajanov tega dela Volčičeve ulice.

Po končani razpravi je bil sprejet

SKLEP: Namesto fiksne zapore se namesti potopni stebriček. Financiranje se izvede preko KS Drska (70 % MO Novo mesto, 30 % stanovalci ulice).  Lokacijo namestitve zapore se določi na podlagi ocene prometnega strokovnjaka. 

Glede odstranitve obstoječe zapore je bila s strani stanovalcev stanovanjskih hiš št. 1 – 6 podana zahteva, da se takoj odstranijo, medtem ko ostali menijo, da to ni potrebno oz. je neprimerno, saj so s tem dosegli, da se je promet na ulici zmanjšal in je postala cesta varna.

SKLEP: MO Novo mesto naj glede na izpeljan postopek spremenjene signalizacije odloči ali bo fiksno zaporo odstranila ali pa bo ostala do namestitve potopnega stebra.

 

K 2. Točki

Praznik KS Drska in izvedba druženja krajanov

Svet KS Drska je v mesecu marcu objavil na vseh oglasnih deskah in na spletni strani KS Drska javni poziv za zbiranje priznanj in nagrad za tekoče leto.

Ker do konca razpisnega roka predlogov za podelitev nismo prejeli, je bil sprejet

 

SKLEP: Priznanja in nagrade za leto 2017 se ne podeli.

SKLEP: V počastitev praznika KS Drska se organizira druženje krajanov v čolnarni v Irči vasi v soboto, 16.6.2018, s pričetkom ob 14. uri.

Za udeležence bo poskrbljeno za hrano, pijačo in razvedrilo.

 

K 3. Točki

  • Rastoča knjiga - Prošnja za pomoč 

​OŠ Drska v okviru vseslovenskega projekta Rastoča knjiga na OŠ Drska v maju 2018 izdaja že 4. knjigo učiteljev, učencev in zunanjih sodelavcev pod naslovom RAZISKOVANJE in prosi za finančno pomoč pri izdaji le te.

SKLEP.:  OŠ Drska se odobri pomoč  pri izdaji 4. knjige v višini 300,00 Eur.

  • Pobuda za novo lekarno

Na svet KS Drska prihajajo pobude za odprtje lekarne na Ulici Slavka Gruma.  MO NM prosimo, da prouči možnost odprtje  lekarne na Ulici Slavka Gruma.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

Jožica CEKUTA                                                                  Mira RETELJ

novice

06. julij, KS Drska
19. junij, KS Drska

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

14. junij, KS Drska

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska

Sestanek 6. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019

več >

22. maj, KS Drska
19. april, KS Drska

ŠOLA ZDRAVJA – DRSKA NOVO MESTO

Vsako jutro ob 8. uri na skupnem igrišču zgradb Šegove in Slavka Gruma

več >

17. april, KS Drska

Zapisnik 4. seje KS Drska

Zapisnik sestanka 4. seje Sveta KS Drska, dne 18.03.2019

več >